Організація і методика бухгалтерського обліку та контролю запасів за матеріалами АТ «Фармак»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у розробці щодо вдосконалення організації і методики обліку та контролю запасів, а також визначення можливостей використання сучасних методик обліку та контролю для покращення фінансових результатів діяльності підприємства. Завданнями роботи є: висвітлити економічну сутність запасів та їх класифікацію; розкрити визнання та оцінку запасів відповідно до вітчизняної практики та міжнародних стандартів обліку і звітності; розкрити облікову політику підприємства щодо запасів; розглянути організацію і методика обліку запасів; розкриття інформацію про запаси у фінансовій звітності; визначити шляхи удосконалення методики і організації обліку запасів в умовах використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій; розглянути організаційно методичні аспекти контролю операцій з запасами; визначити напрямки удосконалення організації і методики контролю запасів. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень з обліку та контролю запасів. Об’єктом дослідження виступають господарські операції з обліку запасів. Базою дослідження виступає АТ «ФАРМАК». Для вдосконалення методики і організації обліку виробничих запасів, нами рекомендовано перейти АТ «Фармак» на програмний продукт BAS Бухгалтерія. Щодо обліку запасів, дана програма контролює наступні аналітичні параметри: підтримка складського та партійного обліку; облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів; облік транспортно-заготівельних витрат; документи по складському обліку, включаючи комплектацію. Робота містить 64 сторінки та містить 15 таблиць, 3 рисунки, 53 використаних джерел, 10 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to develop the improvement of the organization and methods of inventory accounting and control, as well as to determine the possibilities of using modern accounting and control methods to improve the financial results of the enterprise. The tasks of the work are: to illuminate the economic essence of reserves and their classification; disclose the recognition and evaluation of reserves in accordance with domestic practice and international accounting and reporting standards; disclose the accounting policy of the enterprise regarding reserves; consider the organization and methodology of inventory accounting; disclosure of inventory information in the financial statements; determine ways to improve the methodology and organization of inventory accounting in terms of the use of information systems and computer technologies; Consider the organizational and methodological aspects of controlling inventory transactions; determine the directions of improvement of the organization and methods of inventory control. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical provisions on inventory accounting and control. The object of the study is economic operations for inventory accounting. The basis of the study is FARMAK JSC. To improve the methodology and organization of inventory accounting, we recommend that Farmak JSC switch to the BAS Accounting software product. Regarding inventory accounting, this program controls the following analytical parameters: support for warehouse and party accounting; accounting for additional costs included in the inventory value; accounting of transport and procurement costs; documents on warehouse accounting, including equipment. The work contains 64 pages and contains 15 tables, 3 figures, 53 used sources, 10 modules. Qualification Work Completion Year 2021-2022. Year of work protection 2023p.
Опис
Ключові слова
запаси, обліку запасів, організація і методика обліку запасів, контроль операцій з запасами., inventory, inventory accounting, organization and methodology of inventory accounting, control of inventory transactions.
Бібліографічний опис
Желязков І. С. Організація і методика бухгалтерського обліку та контролю запасів за матеріалами АТ «Фармак» : кваліфікаційна робота / І. С. Желязков ; наук. кер. Б. М. Занько ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 64 с.