Медичне право України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник призначений допомогти студентам опанувати знання з теорії медичного права, чинного законодавства щодо регулювання правовідносин у сфері охорони здоров’я. Матеріал подано за допомогою прийомів логіко-графічного структурування та супроводжується термінологічним словником, тематикою творчих робіт, завданнями для перевірки знань, рекомендованими джерелами. Студентам для самоконтролю запропоновані вправи з нормативними актами, тести, кросворди, ситуаційні завдання тощо. Матеріли навчального посібника дозволяють сформувати практичні навички у сфері застосування медичного законодавства України, з цією метою запропоновані рольові ігри, складені на основі реальних життєвих ситуацій. Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами медичного права. The study guide is intended to help students acquire knowledge of the theory of medical law, current legislation on the regulation of legal relations in the field of health care. The material is presented using the techniques of logical and graphic structuring and is accompanied by a terminological dictionary, the subject of creative works, tasks for testing knowledge, and recommended sources. Exercises with regulations, tests, crosswords, situational tasks, etc. are offered to students for self-control. The materials of the training manual allow you to form practical skills in the field of application of medical legislation of Ukraine, for this purpose, role-playing games based on real life situations are proposed. Intended for students, teachers, graduate students, practitioners, as well as anyone interested in the problems of medical law.
Опис
Ключові слова
медичне право, охорона здоров'я, медичне законодавство, medical law, health care, medical legislation
Бібліографічний опис
Чеховська І. В. Медичне право України : навч. посіб. [Електронний документ] / І. В. Чеховська ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 480 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 63).