Вплив занять фізичного виховання на психоемоційний стан здобувачів вищої освіти.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо адаптації здобувачів вищої освіти першого курсу до занять з фізичного виховання які направлені на зміцнення і вдосконалюють адаптаційних та резервних можливостей молодого організму. В досліджені прийняло участь 64 чоловік з яких 11 дівчат та 53 хлопців за освітньо-професійною програми («Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту» та «Фізкультурно-спортивна реабілітація») денної форми навчання. До результатів дослідження були віднесені основні контрольні нормативи з фізичних вправ направлених на розвиток швидкості, сили та витривалості. Дослідження проводились протягом переддипломної практики (11.09.2023р. по 17.11.2023 р.) і було розділене на 3 етапи: 1 – кандидати (за підсумками вступного екзамену), 2 – навчання протягом 2 місяців (вересень і жовтень) та 3 – виконання контрольних вправ в кінці переддипломної практики (10.11.2023р.). In The qualifying work examines the issue of adaptation of first-year higher education students to physical education classes aimed at strengthening and improving the adaptive and reserve capabilities of the young organism. 64 people, including 11 girls and 53 boys, took part in the research in the educational and professional program ("Physical culture and sport: sports coach" and "Physical culture and sports rehabilitation") of full-time education. The main control standards for physical exercises aimed at the development of speed, strength and endurance were included in the results of the study. The research was conducted during the pre-diploma practice (September 11, 2023 to November 17, 2023) and was divided into 3 stages: 1 – candidates (according to the results of the entrance exam), 2 – training for 2 months (September and October) and 3 – performance of control tests exercises at the end of pre-diploma practice (November 10, 2023).
Опис
Ключові слова
здобувач, навчальний процес, адаптаційні процеси, фізичні вправи, фізичне виховання, acquirer, educational process, adaptation processes, physical exercises, physical education
Бібліографічний опис
Старовойт К. А. Вплив занять фізичного виховання на психоемоційний стан здобувачів вищої освіти : кваліфікаційна робота / К. А. Старовойт ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 46 с.