Formation of research competence of students in the process of studying the syntax of the Ukrainian language

Анотація
The article deals with the specifics of the formation of research competence of higher education students in studying the syntax of the Ukrainian language as an important approach to training future teachers of philology, which integrates the intellectual potential of the student, his creative activity, cognitive motivation. Various theoretical approaches to the study of the research approach in language teaching are analyzed. Emphasis is placed on the main components of language research competence: independent search, research, problem solving; creative experience related to the production of new ideas, language patterns; ability to apply the acquired knowledge of the Ukrainian language in research activities; language knowledge as an element of the content of education and the result of assimilation of theoretical information. It was found that the basis of the research type of teaching Ukrainian syntax is a problem-solving method aimed at self-development of personality, and an important aspect of the formation of research competence of future teachers of Ukrainian language and literature while studying syntax is the creation of problems related to independent search explanation, substantiation, proof of connections between linguistic concepts and phenomena, formulation of own conclusions. The most productive types of problem tasks during the study of the syntax of the Ukrainian language are determined: aimed at the study of certain syntactic units; search problems; tasks with research elements; educational and cognitive tasks. Examples to each type of the specified tasks with the explanation of expediency of their application at studying of different subjects from syntax are shown. У статті розглядається специфіка формування дослідницької компетентності студентів вищої освіти у вивченні синтаксису української мови як важливого підходу до підготовки майбутніх учителів-філологів, що інтегрує інтелектуальний потенціал студента, його творчу активність, пізнавальну мотивацію. . Проаналізовано різні теоретичні підходи до вивчення дослідницького підходу в навчанні мови. Акцентовано увагу на основних компонентах мовнодослідницької компетенції: самостійний пошук, дослідження, вирішення проблем; творчий досвід, пов'язаний з продукуванням нових ідей, мовних зразків; уміння застосовувати набуті знання з української мови в дослідницькій діяльності; мовні знання як елемент змісту освіти та результат засвоєння теоретичних відомостей. З’ясовано, що основою дослідницького типу навчання українського синтаксису є проблемно-пошуковий метод, спрямований на саморозвиток особистості, а важливим аспектом формування дослідницької компетентності майбутніх учителів української мови та літератури під час вивчення синтаксису є створення задач, пов’язаних із самостійним пошуком пояснення, обґрунтування, доведення зв’язків мовних понять і явищ, формулювання власних висновків. Визначено найпродуктивніші види проблемних завдань під час вивчення синтаксису української мови: спрямовані на вивчення окремих синтаксичних одиниць; проблеми пошуку; завдання з елементами дослідження; навчально-пізнавальні завдання. Показано приклади до кожного типу зазначених завдань з поясненням доцільності їх застосування при вивченні різних предметів із синтаксису.
Опис
Ключові слова
мовна дослідницька компетентність, проблемне завдання, дослідницький підхід, дослідницька компетентність, синтаксис., language research competence, problem task, research approach, research competence, syntax.
Бібліографічний опис
Formation of research competence of students in the process of studying the syntax of the Ukrainian language [Електронний ресурс] / L. Derkach, V. Vitiuk, T. Sukalenko, L. Marchuk, L. Lebed // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research – 2021. – Vol. 11, Issue 2 (11). – Р. 179–183. – Режим доступу : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_31.pdf
Зібрання