Облік, аналіз і контроль витрат виробництва» за матеріалами ТОВ «Електроконтакт Україна»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі розроблено рекомендації щодо вдосконалення організації і методики обліку, контролю і аналізу витрат на виробництво за матеріалами ТОВ «Електроконтакт Україна». Розкрито економічну сутність витрат та характеристику витрат виробництва, наведено порівняльну характеристику критеріїв визнання, методів оцінки та класифікації витрат виробництва у вітчизняній та міжнародній практиці, охарактеризовано організацію методику аналітичного i синтетичного обліку витрат виробництва та відображення їх у звітності, досліджено організаційно-методичні аспекти контролю за витратами виробництва та шляхи його удосконалення. The diploma work developed recommendations for improving the organization and methodology of accounting, control and analysis of production costs based on the materials of Electrokontakt Ukraine LLC. The economic essence of costs and the characteristics of production costs, a comparative description of recognition criteria, methods of estimating and classifying production costs in domestic and international practice is given, the organization of methods of analytical and synthetic accounting of production costs and their display in reporting is characterized, organizational and methodological aspects of control over production costs and ways of its improvement are studied .
Опис
Ключові слова
витрати виробництва, облік витрат виробництва, аналіз витрат на виробництво, контроль витрат на виробництво, production costs, accounting of production costs, analysis of production costs, control of production costs
Бібліографічний опис
Рябоконь А. С. Облік, аналіз і контроль витрат виробництва» за матеріалами ТОВ «Електроконтакт Україна» : кваліфікаційна робота / А. С. Рябоконь ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 78 с.