Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі

dc.contributor.authorКривов‘язюк Владислав Юрійович
dc.contributor.authorKryvov‘yazyuk Vladyslav Yuriyovych
dc.date.accessioned2023-04-25T10:29:05Z
dc.date.available2023-04-25T10:29:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає у розкритті теоретичних аспектів та організації, методики обліку, аналізу і контролю поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі, а також пропозиції щодо їх вдосконалення, а також розробка практичних методів з даного питання на АТ «Фармак». Завданнями роботи є: визначити сутність та класифікацію дебіторської заборгованості підприємства та нормативно-правове регулювання обліку, контролю та аналізу; дати загальну економічну характеристику АТ «Фармак» та аналіз його фінансового стану; розкрити порядок організації облікового процесу дебіторської заборгованості АТ «Фармак» та провести її аналіз; охарактеризувати організацію та планування контрольно-перевірочної роботи поточної дебіторської заборгованості АТ «Фармак»; розробити пропозиції щодо вдосконалення обліково-аналітичної та контрольно-перевірочної роботи поточної дебіторської заборгованості АТ «Фармак». Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та прикладних питань обліку, аналізу та контролю поточної дебіторської заборгованості торговельного підприємства. Об’єктом дослідження являється процес розкриття теоретичних аспектів сучасного стану обліку, аналізу і контролю поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі. Базою дослідження є АТ «Фармак». За результатами дослідження сформульовані висновки та напрями удосконалення обліку, аналізу і контролю поточної дебіторської заборгованості АТ «Фармак». Одержані результати можуть бути використані АТ «Фармак» з метою удосконалення обліку, аналізу і контролю поточної дебіторської заборгованості. The purpose of the work is to reveal the theoretical aspects and organization, methods of accounting, analysis and control of the current receivables of the trade enterprise, as well as proposals for their improvement, as well as the development of practical methods on this issue at Farmak JSC. The tasks of the work are: to determine the essence and classification of the company's receivables and the regulatory and legal regulation of accounting, control and analysis; to give a general economic description of Farmak JSC and an analysis of its financial condition; to disclose the order of organization of the accounting process of receivables JSC "Farmak" and to conduct its analysis; to characterize the organization and planning of the control and verification work of the current receivables of Farmak JSC; develop proposals for improving the accounting, analytical and control work of the current receivables of Farmak JSC. The subject of the research is a complex of theoretical, methodical and applied issues of accounting, analysis and control of current receivables of a trading company. The object of the research is the process of revealing the theoretical aspects of the modern state of accounting, analysis and control of the current receivables of the trade enterprise. The basis of the study is Farmak JSC. Based on the results of the research, conclusions and directions for improving accounting, analysis and control of current receivables of Farmak JSC were formulated. The obtained results can be used by Farmak JSC for the purpose of improving accounting, analysis and control of current receivables.
dc.identifier.citationКривов‘язюк В. Ю. Облік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі : кваліфікаційна робота / В. Ю. Кривов‘язюк ; наук. кер. О. В. Панасюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 54 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/188
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectаудит, аналіз, бухгалтерський облік, дебіторська заборгованість, АТ «Фармак», контроль, SWOT-аналіз.
dc.subjectaudit, analysis, accounting, accounts receivable, JSC "Farmak", control, SWOT analysis.
dc.titleОблік, аналіз і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі
dc.title.alternativeAccounting, analysis and control of current receivables of a trade enterprise
Файли