Напрями вдосконалення механізму відбору суб’єктів господарювання, які залучаються митницями для реалізації майна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Анотація
У статті визначено, що для реалізації майна митниць можуть залучатися такі суб’єкти господарювання, як організатор митних аукціонів, товарні біржі або торговельні підприємства (за договором комісії). Досліджено процедуру конкурсного відбору організатора митного аукціону. Виявлено, що у разі прийняття митницею рішення про недоцільність реалізації товарів на митних аукціонах вони реалізуються через товарні біржі або торговельні підприємства, з якими укладено угоди про їх реалізацію. Зазначено, що на початку кожного року на конкурсній основі визначаються торговельні підприємства, яким надаватиметься право реалізації майна, з обов’язковим занесенням їх до єдиного реєстру торговельних підприємств. Ви- значено, що одним із напрямів, що дасть змогу вдосконалити процедуру відбору суб’єктів господарювання, є більш активне використання електронних аукціонів, що може значно пришвидши процедуру реалізації майна і тим самим збільшити обсяги надходжень до державного бюджету. The article determines that for the sale of customs property, such business entities as: the organizer of customs auctions, commodity exchanges or trading enterprises (under a commission agreement) can be involved. The procedure of competitive selection of the organizer of the customs auction is investigated. It was found that if a decision is made by customs on the inappropriateness of the sale of goods at customs auctions, they are sold through commodity exchanges or trading companies with which agreements on their sale are concluded. It is indicated that at the beginning of each year, trading enterprises are determined on a competitive basis, to whom the right to sell property will be provided, with their mandatory entry in a single register of commercial enterprises. It was determined that one of the areas that will improve the selection process for business entities is the more active use of electronic auctions, which can significantly accelerate the process of selling property and thereby increase the volume of revenues to the state budget.
Опис
Ключові слова
розпорядження майном, реалізація майна, суб’єкти господарювання, електронний аукціон, митний аукціон, редукціон, реєстр торговельних підприємств, товарна біржа, торговельні підприємства, договір комісії, disposal of property, sale of property, enterprises, electronic auction, customs auction, reduction, register of trading enterprises, commodity exchange, trading enterprises, commission agreement
Бібліографічний опис
Попель С. А. Напрями вдосконалення механізму відбору суб’єктів господарювання, які залучаються митницями для реалізації майна / С. А. Попель // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 5 (22). – C. 43–49.
Зібрання