Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій України

Анотація
У монографії досліджується багатопланова проблематика нарощування і реалізації податкового потенціалу у межах взаємодії фінансових і нефінансових корпорацій. Зроблена спроба дослідити трансформаційні зміни в системі податкових відносин під впливом розвитку нової формації сталого розвитку як підґрунтя для практичних рекомендацій щодо нарощування та реалізації податкового потенціалу. У цьому контексті окреслено сутнісні характеристики реального та фінансового секторів економіки, природи і значення їх взаємозв’язку для формування фіскального простору країни. Розкрито окремі напрями модернізації податкового інструментарію у контексті забезпечення розвитку нефінансових корпорацій. Досліджено можливості імплементації засад податкового регулювання в сучасну парадигму діяльності фінансових корпорацій. Значну увагу приділено обґрунтуванню моделі нарощування та реалізації податкового потенціалу фінансових і нефінансових корпорацій e частині теоретичної концептуалізації та алгоритму системного моделювання зазначених процесів. Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів, а також кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку податкових відносин. The monograph examines the multifaceted issues of building up and implementing tax potential within the framework of the interaction of financial and non-financial corporations. An attempt was made to investigate the transformational changes in the system of tax relations under the influence of the development of a new formation of sustainable development as a basis for practical recommendations on building up and implementing tax potential. In this context, the essential characteristics of the real and financial sectors of the economy, the nature and significance of their interconnection for the formation of the fiscal space of the country are outlined. Separate areas of tax instrument modernization in the context of ensuring the development of non-financial corporations are revealed. The possibility of implementing the principles of tax regulation into the modern paradigm of the activity of financial corporations has been investigated. Considerable attention is paid to the justification of the model of building up and realizing the tax potential of financial and non-financial corporations and to the part of the theoretical conceptualization and algorithm of system modeling of the mentioned processes. For scientists, practitioners, teachers, graduate students and students, as well as a circle of readers who are interested in the problems of the development of tax relations.
Опис
Ключові слова
податковий потенціал, податкові відносини, корпорація, фіскальне навантаження, tax potential, tax relations, corporation, fiscal burden
Бібліографічний опис
Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій України : монографія [Електронний документ] / С. В. Онишко, Ю. М. Коваленко, І. І. Чуницька [та ін.] ; за наук. ред. С. В. Онишко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 282 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 175).
Зібрання