Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій України

dc.contributor.authorОнишко Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorДолінський Леонід Борисовичuk_UA
dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorЛактіонова Олександра Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorМартиненко Валентина Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorЧуницька Ірина Іванівнаuk_UA
dc.contributor.authorБогріновцева Людмила Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorБолдова Антоніна Андріївнаuk_UA
dc.contributor.authorБорейко Наталія Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorВергелюк Юлія Юріївнаuk_UA
dc.contributor.authorГуменний Анатолій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorКлючка Ольга Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorКозій Наталія Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorНовицька Надія Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorНовицький Віталій Андрійовичuk_UA
dc.contributor.authorОнишко Олег Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorРіппа Марія Богданівнаuk_UA
dc.contributor.authorХлєбнікова Інна Ібрагимівнаuk_UA
dc.contributor.authorШимко Ярослав Романовичuk_UA
dc.contributor.authorВенгуренко Тетяна Григорівнаuk_UA
dc.contributor.authorЛепеха Марина Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorФедина Віта Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorМакаренко Володимир Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorМовчун Світлана Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorOnyshko Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorDolinsky Leonid Borysovychen_EN
dc.contributor.authorKovalenko Yulia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorLaktionova Oleksandra Anatoliivnaen_EN
dc.contributor.authorMartynenko Valentyna Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorChunytska Iryna Ivanivnaen_EN
dc.contributor.authorBohrinovtseva Liudmyla Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorBoldova Antonina Andriivnaen_EN
dc.contributor.authorBoreiko Nataliia Mykolaivnaen_EN
dc.contributor.authorVergeliuk Yuliia Yuriiivnaen_EN
dc.contributor.authorHumennyi Anatolii Anatoliiovychen_EN
dc.contributor.authorKlyuchka Olga Vladimirovnaen_EN
dc.contributor.authorKozii Nataliia Serhiivnaen_EN
dc.contributor.authorNovytska Nadiia Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorNovytskyi Vitalii Andriiovychen_EN
dc.contributor.authorOnyshko Oleg Vladimirovichen_EN
dc.contributor.authorRippa Maria Bohdanivnaen_EN
dc.contributor.authorKhlebnikova Inna Ibrahymivnaen_EN
dc.contributor.authorShymko Yaroslav Romanovychen_EN
dc.contributor.authorVengurenko Tetiana Hryhorivnaen_EN
dc.contributor.authorLepekha Maryna Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorFedyna Vita Vitaliivnaen_EN
dc.contributor.authorMakarenko Volodymyr Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorMovchun Svitlana Viktorivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-08-30T12:10:23Z
dc.date.available2023-08-30T12:10:23Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ монографії досліджується багатопланова проблематика нарощування і реалізації податкового потенціалу у межах взаємодії фінансових і нефінансових корпорацій. Зроблена спроба дослідити трансформаційні зміни в системі податкових відносин під впливом розвитку нової формації сталого розвитку як підґрунтя для практичних рекомендацій щодо нарощування та реалізації податкового потенціалу. У цьому контексті окреслено сутнісні характеристики реального та фінансового секторів економіки, природи і значення їх взаємозв’язку для формування фіскального простору країни. Розкрито окремі напрями модернізації податкового інструментарію у контексті забезпечення розвитку нефінансових корпорацій. Досліджено можливості імплементації засад податкового регулювання в сучасну парадигму діяльності фінансових корпорацій. Значну увагу приділено обґрунтуванню моделі нарощування та реалізації податкового потенціалу фінансових і нефінансових корпорацій e частині теоретичної концептуалізації та алгоритму системного моделювання зазначених процесів. Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів, а також кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку податкових відносин. The monograph examines the multifaceted issues of building up and implementing tax potential within the framework of the interaction of financial and non-financial corporations. An attempt was made to investigate the transformational changes in the system of tax relations under the influence of the development of a new formation of sustainable development as a basis for practical recommendations on building up and implementing tax potential. In this context, the essential characteristics of the real and financial sectors of the economy, the nature and significance of their interconnection for the formation of the fiscal space of the country are outlined. Separate areas of tax instrument modernization in the context of ensuring the development of non-financial corporations are revealed. The possibility of implementing the principles of tax regulation into the modern paradigm of the activity of financial corporations has been investigated. Considerable attention is paid to the justification of the model of building up and realizing the tax potential of financial and non-financial corporations and to the part of the theoretical conceptualization and algorithm of system modeling of the mentioned processes. For scientists, practitioners, teachers, graduate students and students, as well as a circle of readers who are interested in the problems of the development of tax relations.
dc.identifier.citationПодатковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій України : монографія [Електронний документ] / С. В. Онишко, Ю. М. Коваленко, І. І. Чуницька [та ін.] ; за наук. ред. С. В. Онишко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 282 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 175).
dc.identifier.isbn978-966-337-647-9
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/691
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Ун-т ДФС України
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні; т. 175
dc.subjectподатковий потенціал, податкові відносини, корпорація, фіскальне навантаженняuk_UA
dc.subjecttax potential, tax relations, corporation, fiscal burdenen_EN
dc.titleПодатковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій України
dc.title.alternativeTax potential of financial and non-financial corporations of Ukraine
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2021_IR_301.pdf
Розмір:
40.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання