Моделювання, відбір та орієнтація в системі підготовки спортсменів з гирьового спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо підготовки повноцінного спортивного резерву у гирьовому спорті або силових видах спорту, що припускає приведення системи спортивного тренування у відповідність з природним ритмом розвитку організму юних спортсменів. До теперішнього часу накопичується усе більше даних про те, що фізичні якості юних спортсменів варто як можна повніше розвивати вже на перших етапах багаторічного тренування, інакше можна упустити найпродуктивніші вікові періоди їхнього формування. Разом з тим удосконалення тренувального процесу не повинне породжувати форсовану підготовку та приводити до передчасного вичерпання функціональних і психологічних резервів юних спортсменів. Спорт вищих досягнень визначає необхідність раціонального розвитку системи підготовки спортивного резерву, що прямо пов'язана з ефективністю роботи дитячих спортивних шкіл різних видів і типів. The qualification work considers the preparation of a full-fledged sports reserve in weightlifting or power sports, which involves bringing the system of sports training in line with the natural rhythm of development of the body of young athletes. To date, there is growing evidence that the physical qualities of young athletes should be developed as fully as possible in the early stages of many years of training, otherwise you can miss the most productive age periods of their formation. However, the improvement of the training process should not generate forced training and lead to premature depletion of functional and psychological reserves of young athletes. High-achievement sports determine the need for rational development of the sports reserve training system, which is directly related to the efficiency of children's sports schools of various types.
Опис
Ключові слова
гирьовий спорт, силові види спорту, моделювання, спортивна майстерність, відбір, система підготовки, weightlifting, power sports, modeling, sportsmanship, selection, training system
Бібліографічний опис
Довженко Ю. О. Моделювання, відбір та орієнтація в системі підготовки спортсменів з гирьового спорту : кваліфікаційна робота / Ю. О. Довженко ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 50 с.