Глобальна геополітика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь.
Анотація
У навчальному посібнику викладені провідні теми нормативного курсу «Глобальна геополітика» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 291: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Здійснений аналіз геополітичних доктрин ключових міжнародних гравців, розглянуті історичні етапи становлення геополітичних ідей. Також висвітлені геополітичні погляди відомих українських дослідників. Містить теоретичний курс, тести, питання для самоконтролю в кінці кожного розділу, перелік питань для поточного та підсумкового контролю, що допоможе студентам підготуватися до проведення лекційних і семінарських занять з цієї дисципліни. Видання буде корисним для широкого загалу читачів: слухачів, студентів закладів вищої освіти (бакалаврів і магістрів), аспірантів, викладачів. The textbook outlines the leading topics of the normative course "Global Geopolitics" for the training of applicants for higher education of the second (master's) level of full-time and part-time study in the specialty 291: "International Relations, Public Communications and Regional Studies. The author analyzes the geopolitical doctrines of key international players, examines the historical stages of the formation of geopolitical ideas. The geopolitical views of well-known Ukrainian researchers are also covered. Contains a theoretical course, tests, questions for self-control at the end of each chapter, a list of questions for current and final control, which will help students prepare for lectures and seminars in this discipline. The publication will be useful for a wide range of readers: listeners, students of higher education institutions (bachelors and masters), graduate students, and teachers.
Опис
Ключові слова
глобальна геополітика, геополітика, політичні процеси, міжнародний тероризм, транснаціональна злочинність, корупція, глобалізація, global geopolitics, geopolitics, political processes, international terrorism, transnational crime, corruption, globalization
Бібліографічний опис
Чупрій Л. В. Глобальна геополітика : навчальний посібник / Л. В. Чупрій. – Університет ДФС України, 2022. – 322 с.