Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета: дослідити роль топ-менеджменту в структурі глобальних корпорацій. Об’єкт: діяльність транснаціональних корпорацій. Предмет: теоретичні і практичні аспекти менеджменту глобальних корпорацій. Завдання: 1. Проаналізувати сутність поняття «ризик-менеджмент». 2. Висвітлити сутність та простежити основні етапи розвитку ТНК. 3. Вивчити зміст глобалізації та інтернаціоналізації міжнародного бізнесу. 4. Дослідити вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання економічно розвинутих країн та країн, що розвиваються. 5. Дослідити сучасні системи і моделі корпоративного управління. 6. Виявити особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях. Purpose: to investigate the role of top management in the structure of global corporations. Object: activities of transnational corporations. Subject: theoretical and practical aspects of management of global corporations. Task: 1. To analyze the essence of the concept of "risk management". 2. Highlight the essence and trace the main stages of the development of TNCs. 3. To study the content of globalization and internationalization of international business. 4. Investigate the impact of TNC activities on the dynamics of economic growth in economically developed and developing countries. 5. To study modern systems and models of corporate management. 6. Identify the features of management and planning functions in international corporations.
Опис
Ключові слова
корпоративний менеджмент, глобальна корпорація, топ-менеджмент, corporate management, global corporation, top management
Бібліографічний опис
Рикова В. В. Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах : кваліфікаційна робота / В. В. Рикова ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 87 с.