Кафедра міжнародних економічних відносин

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку
  (Ірпінь, 2023) Шевчук Олександра Ігорівна; Shevchuk Oleksandra Ihorivna
  Мета роботи: дослідити основні тенденції динаміки обсягу електронного бізнесу у світі та в Україні, а також виявити проблеми та перспективи розвитку даного виду економічної діяльності. Завдання кваліфікаційної роботи: - розкрити сутність, характеристики та компоненти електронного бізнесу; - висвітлити еволюційні засади розвитку е-бізнесу та причини переходу до електронного простору; - охарактеризувати бізнес-моделі та види електронного бізнесу; - надати характеристику стану електронної комерції у світі в умовах діджиталізації бізнесу; - проаналізувати тенденції розвитку е-комерції на українському ринку; - спрогнозувати розвиток ринку світової електронної комерції за допомогою однофакторної лінійної економетричної моделі; - виявити перешкоди цифрової трансформації бізнесу у світовій економіці; - розглянути новітні тренди розвитку міжнародного е-бізнесу; - узагальнити рекомендації щодо вдосконалення електронного бізнесу в Україні. Об’ єкт дослідження: електронний бізнес та його основний вид - електронна комерція. The purpose of the work: to investigate the main trends in the dynamics of the volume of electronic business in the world and in Ukraine, as well as to identify problems and prospects for the development of this type of economic activity. Tasks of the qualification work: - reveal the essence, characteristics and components of electronic business; - highlight the evolutionary principles of e-business development and the reasons for the transition to the electronic space; - characterize business models and types of electronic business; - to provide a description of the state of e-commerce in the world in the conditions of digitalization of business; - analyze trends in the development of e-commerce on the Ukrainian market; - to forecast the development of the global e-commerce market using a one-factor linear econometric model; - identify obstacles to the digital transformation of business in the global economy; - consider the latest trends in the development of international e-business; - summarize recommendations for improving e-business in Ukraine. The object of research: e-business and its main type - e-commerce.
 • Документ
  Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
  (Ірпінь, 2023) Фольваркова Вікторія Анатоліївна; Folvarkova Viktoriya Anatoliyivna
  Метою є визначення стану та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Завдання кваліфікаційної роботи, які потрібно досягти в даній роботі полягають в наступному: 1) дослідити теоретичні основи здійснення зовнішньекономічної діяльності; 2) визначити принципи ЗЕД, суб’єкти та об’єкти; 3) проаналізувати міжнародну торгівлю товарами та послугами в Україні; 4) дослідити стан інвестиційної діяльності в Україні; 5) узагальнити та охарактеризувати проблеми та перспективи розвитку ЗЕД в Україні. Об’єкт дослідження - розвиток зовнішньоекономічної діяльності України. The goal is to determine the state and prospects for the development of Ukraine's foreign economic activity. The tasks of the qualification work, which must be achieved in this work, are as follows: 1) research the theoretical foundations of foreign economic activity; 2) to determine the principles of the EZ, subjects and objects; 3) analyze international trade in goods and services in Ukraine; 4) investigate the state of investment activity in Ukraine; 5) to summarize and characterize the problems and prospects of the development of economic development in Ukraine. The object of the study is the development of Ukraine's foreign economic activity.
 • Документ
  Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу
  (Ірпінь, 2023) Тихонова Єлизавета Віталіївна; Tykhonova Yelyzaveta Vitaliyivna
  Метою дослідження є встановлення зв'язку між грошово-кредитною політикою центральних банків (ЦБ) та діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу. Крім того, завданнями дослідження можуть бути: • вивчення економічного змісту та механізму впровадження монетарної політики; • аналіз впливу монетарних інструментів Європейського центрального банку на економіку загалом та на суб’єктів міжнародного бізнесу; • дослідження впливу монетарної політики ЦБ на стратегічні альянси та акціонерні товариства; • визначення ведення монетарної політики НБУ та його взаємозв’язку з ЄЦБ; • розроблення рекомендацій щодо вдосконалення підходів оцінювання ефективності монетарної політики. Об‘єкт дослідження. Об'єктом дослідження дипломної роботи є механізм реалізації монетарної політики центральних банків. The purpose of the study is to establish a connection between the monetary policy of central banks (CB) and the activities of international business entities. In addition, research tasks can be: • study of the economic content and mechanism of monetary policy implementation; • analysis of the impact of monetary instruments of the European Central Bank on the economy in general and on international business entities; • research on the impact of the Central Bank's monetary policy on strategic alliances and joint-stock companies; • determining the conduct of the NBU's monetary policy and its relationship with the ECB; • development of recommendations for improving approaches to evaluating the effectiveness of monetary policy. Object of study. The object of research of the thesis is the mechanism of implementation of the monetary policy of central banks.
 • Документ
  Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України
  (Ірпінь, 2023) Семіхова Анжела Петрівна; Semihova Anzhela Petrivna
  Метою дослідження є висвітлення теоретичних засад тінізації економічного простору, розробка механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну та надання рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах процесу детінізації економіки. Для досягнення зазначеної мети були визначені та вирішені наступні завдання: - дослідити зміст поняття "тіньова економіка" та розкрити її складові; - проаналізувати специфіку інвестиційної діяльності та визначити фактори, що її формують; - оцінити взаємозв'язок між рівнем тінізації економіки та залученням інвестицій. Об’єктом дослідження є процес залучення іноземних інвестицій шляхом забезпечення гарантій детінізації економіки. The purpose of the study is to highlight the theoretical foundations of the de-tinization of the economic space, to develop mechanisms for attracting foreign investments to Ukraine and to provide recommendations for their improvement in the conditions of the process of de-tinization of the economy. To achieve this goal, the following tasks were defined and solved: - to investigate the meaning of the concept of "shadow economy" and reveal its components; - analyze the specifics of investment activity and determine factors forming it; - to assess the relationship between the level of shadowing of the economy and involvement investments. The object of the study is the process of attracting foreign investments by ensuring guarantees of detinization of the economy.
 • Документ
  Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах
  (Ірпінь, 2023) Рикова Валерія Вадимівна; Rykova Valeriya Vadymivna
  Мета: дослідити роль топ-менеджменту в структурі глобальних корпорацій. Об’єкт: діяльність транснаціональних корпорацій. Предмет: теоретичні і практичні аспекти менеджменту глобальних корпорацій. Завдання: 1. Проаналізувати сутність поняття «ризик-менеджмент». 2. Висвітлити сутність та простежити основні етапи розвитку ТНК. 3. Вивчити зміст глобалізації та інтернаціоналізації міжнародного бізнесу. 4. Дослідити вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання економічно розвинутих країн та країн, що розвиваються. 5. Дослідити сучасні системи і моделі корпоративного управління. 6. Виявити особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях. Purpose: to investigate the role of top management in the structure of global corporations. Object: activities of transnational corporations. Subject: theoretical and practical aspects of management of global corporations. Task: 1. To analyze the essence of the concept of "risk management". 2. Highlight the essence and trace the main stages of the development of TNCs. 3. To study the content of globalization and internationalization of international business. 4. Investigate the impact of TNC activities on the dynamics of economic growth in economically developed and developing countries. 5. To study modern systems and models of corporate management. 6. Identify the features of management and planning functions in international corporations.