Кафедра міжнародних економічних відносин

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Розвиток електронного бізнесу на світовому ринку
  (Ірпінь, 2023) Шевчук Олександра Ігорівна; Shevchuk Oleksandra Ihorivna
  У дипломній роброті досліджено основні тенденції динаміки обсягу електронного бізнесу у світі та в Україні, а також виявити проблеми та перспективи розвитку даного виду економічної діяльності. - розкрито сутність, характеристики та компоненти електронного бізнесу; - висвітлено еволюційні засади розвитку е-бізнесу та причини переходу до електронного простору; - охарактеризовано бізнес-моделі та види електронного бізнесу; - надано характеристику стану електронної комерції у світі в умовах діджиталізації бізнесу; - проаналізовано тенденції розвитку е-комерції на українському ринку; - виявлено перешкоди цифрової трансформації бізнесу у світовій економіці; - розглянуто новітні тренди розвитку міжнародного е-бізнесу; - узагальнено рекомендації щодо вдосконалення електронного бізнесу в Україні. The thesis researched the main trends in the dynamics of the volume of electronic business in the world and in Ukraine, as well as identified problems and prospects for the development of this type of economic activity. - the essence, characteristics and components of electronic business are disclosed; - the evolutionary principles of e-business development and the reasons for the transition to the electronic space are highlighted; - business models and types of electronic business are characterized; - a description of the state of e-commerce in the world in terms of business digitization is provided; - trends in the development of e-commerce on the Ukrainian market were analyzed; - obstacles to the digital transformation of business in the global economy were identified; - the latest trends in the development of international e-business were considered; - recommendations for improving e-business in Ukraine are summarized.
 • Документ
  Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
  (Ірпінь, 2023) Фольваркова Вікторія Анатоліївна; Folvarkova Viktoriya Anatoliyivna
  Дослідження базується на визначенні стану та перспектив розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 1) досліджено теоретичні основи здійснення зовнішньекономічної діяльності; 2) визначено принципи ЗЕД, суб’єкти та об’єкти; 3) проаналізовано міжнародну торгівлю товарами та послугами в Україні; 4) досліджено стан інвестиційної діяльності в Україні; 5) узагальнено та охарактеризовано проблеми та перспективи розвитку ЗЕД в Україні. The study is based on determining the state and prospects for the development of Ukraine's foreign economic activity. 1) the theoretical foundations of foreign economic activity were investigated; 2) the principles, subjects and objects of the FEE are determined; 3) analyzed international trade in goods and services in Ukraine; 4) the state of investment activity in Ukraine was investigated; 5) summarized and characterized the problems and prospects of the development of economic development in Ukraine.
 • Документ
  Вплив монетарної політики центральних банків на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу
  (Ірпінь, 2023) Тихонова Єлизавета Віталіївна; Tykhonova Yelyzaveta Vitaliyivna
  У роботі досліджено встановлення зв'язку між грошово-кредитною політикою центральних банків (ЦБ) та діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу. • вивчено економічний зміст та механізм впровадження монетарної політики; • проаналізовано вплив монетарних інструментів Європейського центрального банку на економіку загалом та на суб’єктів міжнародного бізнесу; • досліджено вплив монетарної політики ЦБ на стратегічні альянси та акціонерні товариства; • визначено ведення монетарної політики НБУ та його взаємозв’язок з ЄЦБ; • розроблено рекомендації щодо вдосконалення підходів оцінювання ефективності монетарної політики. The paper examines the establishment of a connection between the monetary policy of central banks (CB) and the activities of international business entities. • studied the economic content and mechanism of monetary policy implementation; • the influence of the monetary instruments of the European Central Bank on the economy in general and on international business subjects was analyzed; • the influence of the Central Bank's monetary policy on strategic alliances and joint-stock companies was investigated; • the conduct of the NBU's monetary policy and its relationship with the ECB are defined; • recommendations on improving approaches to evaluating the effectiveness of monetary policy were developed.
 • Документ
  Тінізація економіки як перешкода інноваційно-інвестиційній привабливості України
  (Ірпінь, 2023) Семіхова Анжела Петрівна; Semihova Anzhela Petrivna
  Дослідження розглядає динаміку теоретичних засад тінізації економічного простору, розробка механізмів залучення іноземних інвестицій в Україну та надання рекомендацій щодо їх удосконалення в умовах процесу детінізації економіки. - досліджено зміст поняття "тіньова економіка" та розкрито її складові; - проаналізовано специфіку інвестиційної діяльності та визначено фактори, що її формують; - оцінено взаємозв'язок між рівнем тінізації економіки та залученням інвестицій. The study examines the dynamics of the theoretical foundations of the shadowization of the economic space, the development of mechanisms for attracting foreign investments to Ukraine, and the provision of recommendations for their improvement in the conditions of the process of the shadowization of the economy. - the meaning of the concept of "shadow economy" was investigated and its components were revealed; - the specifics of investment activity were analyzed and determined factors forming it; - the relationship between the level of shadowing of the economy and involvement was assessed investments.
 • Документ
  Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах
  (Ірпінь, 2023) Рикова Валерія Вадимівна; Rykova Valeriya Vadymivna
  У кваліфікаційній роботі досліджена роль топ-менеджменту в структурі глобальних корпорацій. 1. Проаналізовано сутність поняття «ризик-менеджменту». 2. Висвітлено сутність та простежено основні етапи розвитку ТНК. 3. Вивчено зміст глобалізації та інтернаціоналізації міжнародного бізнесу. 4. Досліджено вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання економічно розвинутих країн та країн, що розвиваються. 5. Досліджено сучасні системи і моделі корпоративного управління. 6. Виявлено особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях. The role of top management in the structure of global corporations is investigated in the qualification work. 1. The essence of the concept of "risk management" is analyzed. 2. The essence and the main stages of TNC development are traced. 3. The content of globalization and internationalization of international business is studied. 4. The impact of the activities of TNCs on the dynamics of economic growth of economically developed and developing countries was studied. 5. Modern systems and models of corporate management were studied. 6. Features of management and planning functions in international corporations are revealed.