Оздоровчий туризм

Анотація
У навчальному посібнику розглянуто питання з організації, підготовки і проведення туристичних походів у спортивно-оздоровчому туризмі, включаючи харчування, спорядження, організування привалів та ночівлі у різних умовах. Розміщено відомості про лікарсько-педагогічний контроль туристів, захворювання і травми, які зустрічаються в походах. Наведено основні поняття, типи, види і форми туризму, а також контрольні питання і завдання. Відображено розрядні вимоги зі спортивного туризму і зміст туристської підготовки. Призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації у сфері спортивно-оздоровчого туризму, інструкторів з туризму, працівників туристичних фірм. The training manual deals with the organization, preparation and conduct of tourist trips in sports and health tourism, including food, equipment, organization of stops and overnight stays in various conditions. There is information about the medical and pedagogical control of tourists, diseases and injuries that occur during hikes. The main concepts, types, types and forms of tourism, as well as control questions and tasks are given. The detailed requirements for sports tourism and the content of tourist training are shown. Intended for students of professional development courses in the field of sports and health tourism, tourism instructors, and employees of travel companies.
Опис
Ключові слова
оздоровчий туризм, туристичні походи, лікарський контроль, захворювання, травми, рекреаційні ресурси, туристичні райони, туристична зона, туристична агломерація, health tourism, tourist hikes, medical control, diseases, injuries, recreational resources, tourist areas, tourist zone, tourist agglomeration
Бібліографічний опис
Оздоровчий туризм : навч. посіб. [Електронний документ] / І. Й. Малинський, Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 326 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 71).