Системи електронної звітності: проблеми та перспективи

Анотація
Сьогодні швидке та ефективне вирішення завдань, пов’язаних з електронними документами, є ключовим фактором успішного ведення бізнесу. Системи електронного документообігу істотно покращують роботу, роблячи її більш динамічною та результативною. Їх використання актуально як для органів влади, так і для суб’єктів господарювання, включаючи міжнародні та вітчизняні компанії. Системи електронної звітності допомагають організувати чітке та автономне ведення справ, відповідаючи викликам сучасного бізнес-середовища. Сучасний діловий світ диктує жорсткі правила, де швидкість та ефективність стають ключовими факторами успіху. В цьому контексті електронна звітність виступає не просто зручним інструментом, а й необхідною умовою для динамічного розвитку будь-якого бізнесу, як вітчизняного, так і міжнародного. В дослідженні здійснено аналіз системи електронної звітності в Україні. Проаналізовано переваги впровадження електронної звітності над паперовою. Досліджено перелік програмного забезпечення, за допомогою якого можливо здійснювати електронне звітування. Встановлено, що подання електронної звітності спрощує роботу підприємств у всіх напрямках, економить ресурси. Функціонування електронної звітності регулюється чинним міжнародним та українським законодавством, яке визначає правила, механізми та умови їх застосування. Розглянуто процедуру подання електронної звітності в програмі M.E.Doc. Здійснено аналіз програми АС «Є-звітність, яка представляє собою веб-застосунок, розроблений Державною казначейською службою України, який дає можливість платникам податків подавати звітність до контролюючих органів в електронному вигляді. Висвітлено подання електронної звітності в Приват24, вона доступна у вебверсії та мобільному додатку «Приват24 для бізнесу. У досліджені детально розглядаються переваги впровадження систем електронної звітності на підприємствах. Автори описують існуючі типи систем електронної звітності та сфери їх використання. Впровадження систем електронної звітності на підприємствах дає відчутні переваги, роблячи ведення бізнесу більш динамічним, економним та екологічно відповідальним. Today, the quick and efficient solution of tasks related to electronic documents is a key factor in successful business. Electronic document management systems significantly improve work, making it more dynamic and effective. Their use is relevant both for authorities and business entities, including international and domestic companies. Electronic reporting systems help to organize clear and autonomous business management, meeting the challenges of the modern business environment. The modern business world dictates strict rules, where speed and efficiency become key success factors. In this context, electronic reporting is not just a convenient tool, but also a necessary condition for the dynamic development of any business, both domestic and international. The study analyzed the system of electronic reporting in Ukraine. The advantages of implementing electronic reporting over paper reporting have been analyzed. The list of software that can be used for electronic reporting has been studied. It has been established that the submission of electronic reporting simplifies the work of enterprises in all directions and saves resources. The functioning of electronic reporting is regulated by current international and Ukrainian legislation, which defines the rules, mechanisms and conditions of their application. The procedure for submitting electronic reporting in the M.E.Doc program has been considered. An analysis of the "E-reporting" AS program was carried out, which is a web application developed by the State Treasury Service of Ukraine, which enables taxpayers to submit reports to regulatory bodies in electronic form. The presentation of electronic reporting in Privat24 is covered, it is available in the web version and mobile application "Privat24 for business. The advantages of implementing electronic reporting systems at enterprises are considered in detail in the study. The authors describe the existing types of electronic reporting systems and their areas of use. The implementation of electronic reporting systems at enterprises provides tangible advantages, making business more dynamic, economical and environmentally responsible.
Опис
Ключові слова
електронна звітність, електронний документообіг, системи електронного документообігу, електронні сервіси обліку і звітності., electronic reporting, electronic document flow, electronic document flow systems, electronic accounting and reporting services.
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Системи електронної звітності: проблеми та перспективи / Н. В. Параниця, С. П. Параниця, А. О. Кравчук // Наукові перспективи. – 2024. – № 2 (44). – С. 811–821.
Зібрання