Стан державних фінансів та управління державним боргом у січні-червні 2021

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Обсяг державного і гарантованого державою боргу в кінці червня 2021 року становив 2,51 трлн грн. В Україні порушували критерії боргової стійкості за 2-ма з 5-ти ключових індикаторів – відношення державного боргу до доходів бюджету та короткострокового зовнішнього боргу до міжнародних резервів. Однак, відносно 2020 року динаміка більшості індикаторів боргової спроможності в 2021 році була сприятливою. Пріоритетними заходами економічної та фіскальної політики держави на 2021-2022 роки є: 1) налагодження ефективної координації фіскальної та монетарної політик і утримання помірного рівня відсоткових ставок на фінансовому ринку; 2) підвищення рівня та якості державних видатків на охорону здоров’я, освіту і ранній розвиток дітей; 3) зміцнення систем соціального захисту населення шляхом розширення охоплення найуразливіших верств і підвищення рівня достатності соціальних допомог; 4) покращення податкового адміністрування та оцінка можливостей введення прогресивних податків на доходи, підвищення податків на майно, спадщину і дарування; 6) спрощення умов доступу до ринку ОВДП роздрібних інвесторів і модифікація системи первинних розміщень ОВДП через банки-дилери. The amount of state and state-guaranteed debt at the end of June 2021 was UAH 2.51 trillion. In Ukraine, the debt sustainability criteria were violated for 2 of the 5 key indicators - the ratio of public debt to budget revenues and short-term external debt to international reserves. However, relative to 2020, the dynamics of most indicators of debt capacity in 2021 were favorable. The priority measures of the state's economic and fiscal policy for 2021-2022 are: 1) establishing effective coordination of fiscal and monetary policies and maintaining a moderate level of interest rates on the financial market; 2) increasing the level and quality of public spending on health care, education and early development of children; 3) strengthening the social protection systems of the population by expanding the coverage of the most vulnerable strata and increasing the level of adequacy of social benefits; 4) improvement of tax administration and assessment of possibilities of introduction of progressive taxes on incomes, increase of taxes on property, inheritance and gifts; 6) simplification of the conditions of access to the OVDP market for retail investors and modification of the system of primary placements of OVDP through dealer banks.
Опис
Ключові слова
державні фінанси, державний борг, дохід бюджету, зовнішній борг, фіскальна політика, public finances, public debt, budget revenue, foreign debt, fiscal policy
Бібліографічний опис
Богдан Т. Стан державних фінансів та управління державним боргом у січні-червні 2021 : аналітичний огляд [Електронний ресурс] / Т. Богдан, К. Швабій ; Global Research on Optimal Ways for Development(GROWFORD) Institute. – Київ, 2021. – 48 с. – Режим доступу : https://www.growford.org.ua/research/stan-derzhavnyh-finansiv-ta-upravlinnya-derzhavnym-borgom-u-sichni-chervni-2021/
Зібрання