Облікова політика підприємства та її вплив на фінансовий результат його діяльності за матеріалами ТОВ «Розетка. УА»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі доведено в досконалому теоретичному обґрунтуванні, та розробці практичних рекомендацій для вдосконалення облікової політики в рамках обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства. Детально розглянуто теоретичні основи облікової політики в контексті обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємства, здійснено аналіз фінансово-економічної характеристики підприємства, організацію бухгалтерської служби та оцінено ключові елементи її роботи. За результатами дослідження сформульовані проблем та шляхи для розвитку облікової політик та податкової системи ТОВ «Розетка. УА». In the qualification work, the perfect theoretical justification and the development of practical recommendations for improving the accounting policy within the framework of accounting and control support of the enterprise's activities were proven. The theoretical foundations of the accounting policy in the context of accounting and control support of the enterprise's activities were examined in detail, the financial and economic characteristics of the enterprise were analyzed, the organization of the accounting service was evaluated, and the key elements of its work were evaluated. Based on the results of the research, problems and ways to develop the accounting policy and tax system of LLC "Rozetka. UA".
Опис
Ключові слова
облікова політика, методи обліку, звітність та фінансовий звіт, accounting policy, accounting methods, financial reporting
Бібліографічний опис
Стояненко О. В. Облікова політика підприємства та її вплив на фінансовий результат його діяльності за матеріалами ТОВ «Розетка. УА» : кваліфікаційна робота / О. В. Стояненко ; наук. кер. Т. М. Сторожук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 89 с.