Експортна орієнтація українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в визначенні вектора експортної орієнтації українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках. Завданнями роботи є: визначити сутність, структуру та класифікацію міжнародних торговельних відносин; - визначити сутність експортного потенціалу аграрних підприємств та його основні складові елементи; - оцінити роль міжнародної торгівлі у розвитку міжнародного ринку аграрного виробництва; - дослідити розвиток експортного потенціалу аграрного сектору економіки України; - проаналізувати торгівлю агропромисловою продукцією України на міжнародному аграрному ринку; - визначити шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності національних агропромислових підприємств. Предметом дослідження виступають теоретико-практичні аспекти експортної орієнтації українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках. Об’єктом дослідження є структура експорту українських аграрних корпорацій. The purpose of the work is to determine the vector of export orientation of Ukrainian agricultural corporations on international markets. The tasks of the work are: - determine the essence, structure and classification of international trade relations; - to determine the essence of the export potential of agricultural enterprises and its main constituent elements; - evaluate the role of international trade in the development of the international agricultural production market; - to investigate the development of the export potential of the agricultural sector of the economy of Ukraine; - to analyze trade in agro-industrial products of Ukraine on the international agricultural market; - to determine ways to increase the international competitiveness of national agro-industrial enterprises. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the export orientation of Ukrainian agricultural corporations on international markets. The object of the study is the export structure of Ukrainian agricultural corporations.
Опис
Ключові слова
експортний потенціал, аграрні корпорації, аграрно-промисловий комплекс, експорт, міжнародний аграрний ринок, export potential, agrarian corporations, agro-industrial complex, export, international agrarian market
Бібліографічний опис
Месаблішвілі М. Н. Експортна орієнтація українських аграрних корпорацій на міжнародних ринках : кваліфікаційна робота / М. Н. Месаблішвілі ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 60 с.