Удосконалюйте свою англійську ІІ

Анотація
Навчальний посібник спрямований на формування та розвиток у майбутніх перекладачів міжкультурної комунікативної компетентності на основі відібраних тем. Метою посібника є практичне оволодіння студентами англійською мовою, а саме: вільне користування засвоєним матеріалом і набутими іншомовними навичками та вміннями в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування. Розрахований на студентів першого курсу закладів вищої освіти філологічних спеціальностей, які вивчають англійську мову як першу іноземну. The textbook is aimed at forming and developing future translators' intercultural communicative competence based on the selected topics. The purpose of the textbook is to help students master the English language in practice, namely, to use the material they have learned and the acquired foreign language skills and abilities in various situations of social, academic and professional communication. The course is designed for first-year students of higher education institutions majoring in philology who study English as a first foreign language.
Опис
Ключові слова
англійська мова, професійне спілкування, комунікативність, компетентність, іноземна мова, english language, professional communication, communication skills, competence, foreign language
Бібліографічний опис
Improve your English ІІ : навч. посіб. [Електронний документ] / Л. В. Онучак, Л. М. Яценко, С. В. Макатер, А. В. Прохорова, Т. М. Руженська ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 372 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 99).