Впровадження навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» у систему освіти України

Анотація
У даній статті розглядаються аспекти впровадження навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» у систему освіти України, засоби оптимізації функціональної підготовки студентів і курсантів закладів вищої освіти правоохоронних органів України, значення систематичних занять студентів і курсантів бойовим хортингом, як складової фізичної підготовки та здорового способу життя людей. У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних занять, спортивних заходів з бойового хортингу, загальнорозвивальних та підготовчих вправ, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено перелік основних засобів підготовки спортсменів бойового хортингу та впровадження виду спорту у навчальний процес закладів вищої освіти України. Стаття адресована фахівцям і любителям, інструкторам з бойового хортингу правоохоронних органів, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. У статті надано зміст тренувань з бойового хортингу студентів, курсантів. Стаття присвячена визначенню тем лекцій та наданню переліку навчального матеріалу для впровадження навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» у систему освіти України. This article considers aspects of the introduction of the discipline "Combat Horting" in the education system of Ukraine, means of optimizing the functional training of students and cadets of higher education law enforcement agencies of Ukraine, the importance of systematic training of students and cadets in combat horting as part of physical training and healthy living. The publication provides theoretical and methodological data on training, sports activities in combat horting, general developmental and preparatory exercises, elements of basic techniques, tactical training, as well as guidelines for psychological training based on sports, cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The list of the basic means of preparation of sportsmen of fighting horting and introduction of a kind of sport in educational process of establishments of higher education of Ukraine is resulted. The article is addressed to specialists and amateurs, instructors in combat horting of law enforcement agencies, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports and health clubs, military and military -patriotic direction. The article provides the content of training in combat horting of students, cadets. The article is devoted to defining the topics of lectures and providing a list of educational material for the introduction of the discipline "Combat Horting" in the education system of Ukraine.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, впровадження, навчальна дисципліна, методика викладання, система освіти України, функціональна підготовка, спорт, здоров’я, фізичні вправи, правоохоронні органи, студенти, курсанти, позитивний вплив, організм людини, спортивні змагання, поведінкова звичка людини, класифікація впливу фізичних вправ, бесіди, методика тренувань, combat horting, implementation, academic discipline, teaching methods, education system of Ukraine, functional training, sports, health, physical exercises, law enforcement agencies, students, cadets, positive influence, human body, sports competitions, human behavioral habit, classification of influence of physical exercises, conversations, training methods
Бібліографічний опис
Впровадження навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» у систему освіти України / Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров, А. В. Тішин // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 101–126.
Зібрання