Вдосконалення методів навчання і способів техніки в єдиноборстві «Бойовий хортинг» в умовах воєнного часу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі перераховано законодавчі акти щодо створення оптимальних умов для формування, збереження й зміцнення здоров’я в підростаючого покоління. Акцентовано увагу на впроваджені в заклади загальної середньої освіти дві Модельні навчальні програми «Фізична культура. 5-6 класи» і «Фізична культура. 7-9 класи». Модуль «Бойовий хортинг». Визначено та обґрунтовано методику підготовки спортсменів бойового хортингу до змагань в умовах воєнного стану; описано критерії, пoкaзники тa рівні сформованості знань із теоретичного матеріалу про бойовий хортинг в умовах воєнного стану. У результаті педагогічного експерименту були розроблені тести щодо визначення сформованості знань із теоретичного матеріалу про бойовий хортинг у ЕГ і КГ в умовах воєнного стану та впроваджена методика щодо визначення мотивації до занять бойовим хортингом у ЕГ; виявлено рівні самомотивації у спортсменів щодо досягнення високих спортивних результатів для констатувального та формувального етапів дослідження. The qualification work lists legislative acts on creating optimal conditions for the formation, preservation and strengthening of health in the younger generation. Attention is focused on the two Model educational programs «Physical culture». 5-6 grades» and «Physical culture. 7-9 grades». «Combat horting» module. The method of training combat horting athletes for competitions under martial law conditions was defined and substantiated; the criteria, indicators and levels of formation of knowledge from the theoretical material about combat horting in conditions of martial law are described. As a result of the pedagogical experiment, tests were developed to determine the formation of knowledge from theoretical material about combat horting in EG and CG under martial law conditions, and a method was implemented to determine motivation for combat horting in EG; revealed the level of self-motivation of athletes to achieve high sports results for the ascertainment and formative stages of the research.
Опис
Ключові слова
методи навчання, техніка, методика, єдиноборство, бойовий хортинг, воєнний час, модельні навчальні програми, фізична культура, клас, модуль, збереження здоров’я, зміцнення здоров’я, педагогічний експеримент, teaching methods, technique, technique, martial arts, combat horting, wartime, model training programs, physical culture, class, module, health preservation, health promotion, pedagogical experiment
Бібліографічний опис
Цвіга А. О. Вдосконалення методів навчання і способів техніки в єдиноборстві «Бойовий хортинг» в умовах воєнного часу : кваліфікаційна робота / А. О. Цвіга ; наук. кер. З. М. Діхтяренко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 61 с.