Організація постмитного контролю та аудиту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику викладено теоретико-організаційні та практичні аспекти постмитного контролю та аудиту в Україні: предмет, метод, методичні прийоми, контрольний процес та його стадії, інформаційне забезпечення, міжнародні стандарти, особливості методики проведення контрольних заходів за видами порушень митного законодавства. Навчальний матеріал супроводжується запитаннями для самоперевірки, тестовим контролем та ситуаційними завданнями. Призначено для студентів закладів вищої освіти економічного профілю, а також тих, хто цікавиться питаннями проведення митного контролю після випуску товарів у вільний обіг. The training manual describes the theoretical, organizational and practical aspects of post-customs control and audit in Ukraine: subject, method, methodological techniques, control process and its stages, information support, international standards, peculiarities of the methodology of conducting control measures for types of violations of customs legislation. The study material is accompanied by questions for self-checking, test control and situational tasks. It is intended for students of institutions of higher education of an economic profile, as well as those who are interested in issues of customs control after the release of goods into free circulation.
Опис
Ключові слова
пост-митний контроль, аудит, інформаційне забезпечення, міжнародні стандарти, митне законодавство, фінансовий контроль, міжнародні стандарти, електронний документообіг, зовнішньоекономічна діяльність, post-customs control, audit, information support, international standards, customs legislation, financial control, international standards, electronic document flow, foreign economic activity
Бібліографічний опис
Микитенко Т. В. Організація постмитного контролю та аудиту : навч. посіб. [Електронний документ] / Т. В. Микитенко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 342 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 150).