Третя національна стратегія кібербезпеки Великої Британії: політика «на майбутнє» в динамічному технічному середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей англійської концепції кібербезпеки та її інституційного і законодавчого наповнення. Можна стверджувати, що Сполучене Королівство є однією з провідних цифрових націй світу і має один з найбільш інтегрованих підходів до національної кібербезпеки. Відзначено, що мета кібербезпеки Великобританії полягає в 1) мінімізації серйозних збоїв («захист»); 2) максимізації економічного процвітання і застосуванні наступальної стратегії дій у кіберпросторі («стримування»); 3) збільшенні можливостей просувати себе у світі, поширювати вплив за кордоном і діяти глобально в національних інтересах («розвиток»). Констатовано, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії є однією з провідних економік світу: це, з одного боку, робить країну привабливою мішенню для кіберзлочинців і стратегічних противників, а з другого, – дозволяє залучати значні національні ресурси для розвитку новітніх кібертехнологій. Це актуалізувало розробку надійної протидії викликам динамічного середовища загроз. Способи протидії інформаційним ризикам та кіберзагрозам різних країн формуються по-різному. Автори вважають найхарактернішою рисою концепції кібербезпеки Великої Британії розробку політики орієнтованої «на майбутнє» в динамічному технічному середовищі. Деякі дослідники вважають, що Велика Британія демонструє прихильність «відкритому та безпечному глобальному Інтернету» саме через те, що це надає їй переваги перед іншими країнами. Це чимось нагадує часи видачі каперських патентів і боротьби за «вільне море». Відзначено, що урядова кібербезпекова політика Великої Британії за останні п’ять років дійсно стала більш інтервенціоналістською, випереджальною, націленою на наступальні дії проти ворожих акторів у кіберпросторі. Автори вважають безперечним, що Велика Британія відносно добре підготовлена до вирішення широкого спектру сучасних проблем кібербезпеки, незважаючи на існування певних стратегічних викликів (Brexit та російська підривна діяльність). Зроблено висновок, що у Великій Британії створено відповідну екосистему для розвитку та підтримки сектору кібербезпеки, яка задовольняє поточні вимоги національної безпеки, а уряд планує протидію майбутнім загрозам та готується до завчасної імпліментації новітніх технологій. The article is devoted to the study of the peculiarities of the English concept of cyber security and its institutional and legislative content. The UK is arguably one of the world’s leading digital nations and has one of the most integrated approaches to national cyber security. It is noted that the UK’s cyber security objective is to 1) minimize serious disruptions (“protection”); 2) maximizing economic prosperity and applying an offensive strategy of actions in cyberspace (“deterrence”); 3) increasing opportunities to promote oneself in the world, spread influence abroad and act globally in national interests (“development”). It has been established that the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is one of the world’s leading economies: on the one hand, this makes the country an attractive target for cybercriminals and strategic adversaries, and on the other, it allows attracting significant national resources for the development of the latest cyber technologies. This actualized the development of a reliable response to the challenges of a dynamic threat environment. Ways of countering information risks and cyber threats in different countries are formed in different ways. The authors believe that the most characteristic feature of the concept of cyber security of Great Britain is the development of a ‘future-oriented’ policy in a dynamic technical environment. Some researchers believe that the UK is showing a commitment to an ‘open and secure global internet’ precisely because it gives it an advantage over other countries. It is somewhat reminiscent of the times of issuing ‘lettres of marque’ and fighting for the ‘free sea’. It is noted that the government’s cyber security policy of Great Britain has indeed become more interventionist, anticipatory, aimed at offensive actions against hostile actors in cyberspace over the past five years. The authors believe that it is indisputable that Great Britain is relatively well prepared to solve a wide range of modern cyber security problems, despite the existence of certain strategic challenges (Brexit and Russian subversive activities). It is concluded that the UK has an appropriate ecosystem for the development and support of a cyber security sector that meets current national security requirements, and that the government plans to counter future threats and prepare for the early implementation of the latest technologies.
Опис
Ключові слова
кіберпростір, кібербезпека, кіберзлочин, кібернетична екосистема, Національна стратегія кібербезпеки, Національний Центр Кібербезпеки, cyberspace, cybersecurity, cybercrime, cyber ecosystem, National cyber security strategy, National Cyber Security Centre
Бібліографічний опис
Мацелик М. О. Третя національна стратегія кібербезпеки Великої Британії: політика «на майбутнє» в динамічному технічному середовищі / М. О. Мацелик, Г. Ф. Санжарова, В. А Санжаров // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – № 9. – С. 28–30.
Зібрання