Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект)

Анотація
Актуальність запропонованого проекту Концепції національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу зумовлена: потребою суспільства в реалізації, збереженні та розвитку соціально активної здорової особистості, її прагнень до соціально орієнтованого способу життя; соціальною необхідністю створення для дітей та молоді умов реалізації особистих прагнень, здійснення їх прав і свобод, у тому числі й для захисту від втягування у деструктивні явища; гуманним явищем і необхідністю допомоги дітям та молоді, які опинилися в кризовій життєвій ситуації. Мета Концепції – обґрунтувати важливість розвитку в Україні та необхідність поширення в світі хортингу – національного виду спорту України, який має слов’янське коріння та ввібрав у себе найбільш раціональні елементи національних видів бойових мистецтв і культур, утілив у собі найефективніші, та дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств і бойових мистецтв народів центральної Європи; який може стати дієвою системою вдосконалення особистості, фундаментом духу, філософії та способу життя всіх вікових груп і верств населення українського народу. Ця мета національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу може розглядатися через національно-патріотичний, педагогічний, соціальний, психологічний, правовий та філософський аспекти. Реалізація мети Концепції національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу може реалізуватися через: основні види хортингу (військово-спортивний, військовий та поліцейський), цілісну систему хортингу на вищих рівнях свого функціонування та розвитку (масовий традиційний хортинг, хортинг як професійний спорт, хортинг як професійно-комерційний спорт, хортинг як професійно-прикладний спорт, хортинг як засіб фізичної реабілітації); представлення хортингу в навчальних закладах різних видів і типів (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, вищі навчальні заклади). Relevance of the proposed concept of the national philosophy of education of children and youth in Ukraine on the basis Horting is based on: the need of society in the implementation, maintenance and development of socially active healthy individual, his desire for socially oriented lifestyle; social need to create conditions for realization of personal desires for children and youth, realisation of their rights and freedoms, including protection from being drawn into the destructive phenomena; humane phenomenon and the need to help children and young people in crisis situations. The purpose of the Concept is to prove the importance of development in Ukraine and the need to spread the world of Horting – the national sport of Ukraine, which has Slavic roots and absorbed most rational elements of national kinds of martial arts and cultures embodied in a most effective and efficient methods of sports, applied arts and martial arts of the people of central Europe; which can be an effective system of individual improvement, the foundation of the spirit, philosophy and way of life of all age groups and population of Ukraine and other countries. This goal is the national philosophy of raising children and youth in Ukraine on the basis Horting is considered from the point of view of the national-patriotic, educational, social, psychological, legal and philosophical aspects. The goal of the Concept of National Philosophy education of children and youth in Ukraine on the basis of Horting can be realized through: basic types of Horting (Sports, Military and Police), integrated system of Horting at the highest levels of its operation and Development (public traditional Horting, Horting as professional sports, Horting as professional commercial sports, Horting as professionally-applied sports, Horting as a mean of physical rehabilitation); Horting presentation in schools of various kinds and types (pre-schools, secondary schools, after-school education, higher education).
Опис
Ключові слова
концепція: актуальність, мета, завдання, критерії, очікувані результати; суб’єкти – об’єкти виховання; основні підходи освіти; принципи побудови Концепції, проект, хортинг, національна філософія виховання, діти та молодь, Україна, здорова нація, основні види хортингу., concept: relevance, purpose, objectives, criteria and expected results; subject – object of education; basic approaches of education; principles of construction Concept, design, Horting, the national philosophy of education, children and youth, Ukraine, healthy nation, Horting main types.
Бібліографічний опис
Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект) / В. Оржеховська, Т. Федорченко, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко, О. Мельник // Теорія і методика хортингу. – 2016. – Вип. 5. – С. 17–34.
Зібрання