Особливості комунікативних здібностей у співробітників медичних установ

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі висвітлюється питання теоретичних методологічних аспектів формування комунікативних здібностей, наводиться наукове значення, а також розглядається методологічне забезпечення вдосконалення даної теми. Висвітлено поняття адаптаційних механізмів особистості в трудовому колективі. Проведено емпіричне дослідження взаємозалежності адаптаційних механізмів від рівня розвитку комунікативних здібностей. Запропоновано використати результати у професійній діяльності практичного, клінічного психолога при професійному супроводі клієнта в період адаптації. In the qualification work, the issue of theoretical methodological aspects of the formation of communicative abilities is highlighted, the scientific significance is given, and the methodological support for the improvement of this topic is also considered. The concept of adaptation mechanisms of the individual in the work team is highlighted. An empirical study of the interdependence of adaptation mechanisms with the level of development of communicative abilities was conducted. It is proposed to use the results in the professional activity of a practical, clinical psycholo-gist during the professional support of the client during the adaptation period.
Опис
Ключові слова
комунікативні здібності, професійний стрес, медичні професії, адаптаційні механізми емоційний інтелект, communication skills, professional stress, medical professions, adaptation mechanisms, emotional intelligence
Бібліографічний опис
Черних Н. А. Особливості комунікативних здібностей у співробітників медичних установ : кваліфікаційна робота / Н. А. Черних ; наук. кер. О. Г. Льовкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 91 с.