Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ПАТ "ЕСКО-РIВНЕ"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає є опрацювання переконуючих рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення методики обліку і аналізу основних засобів на досліджуваному підприємстві. Завданнями роботи є: розкрити економічну сутність основних засобів як об’єкта обліку і контролю; проаналізувати підходи до класифікації основних засобів; вивчити та порівняти специфіку обліку основних засобів в Україні та за кордоном; проаналізувати основні показники діяльності базисного підприємства та загальні підходи до організації облікової роботи на ньому; дослідити стан організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку основних засобів і внести пропозиції по його вдосконаленню; вивчити стан контролю за наявністю, рухом та ефективністю використання основних засобів на базисному підприємстві і розглянути можливі шляхи щодо його покращення. Предметом дослідження є сукупність методичних, практичних та теоретичних основ стосовно ведення обліку та аналізу основних засобів підприємства. Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку та процедури економічного аналізу основних засобів на базисному підприємстві . Базою дослідження виступає ПАТ «ЕСКО-РІВНЕ». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту основних засобів на досліджуваному підприємстві. Запропоновано включити до наказу про облікову політику елементи, які забезпечать формування більш аналітичної інформації щодо обліку складових основних засобів; розроблено робочі документи аудитора щодо перевірки документального оформлення господарських операцій досліджуваного підприємства з основними засобами. Робота містить 69 сторінок, 27 таблиць, 9 рисунків, 8 формул, 12 додатків. Список використаних джерел складається з 34 найменування. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the work is to develop convincing recommendations and proposals regarding the improvement of the method of accounting and analysis of fixed assets at the investigated enterprise. The tasks of the work are: to reveal the economic essence of fixed assets as an object of accounting and control; analyze approaches to the classification of fixed assets; study and compare the specifics of accounting for fixed assets in Ukraine and abroad; to analyze the basic performance indicators of the base enterprise and general approaches to the organization of accounting work at it; to investigate the state of organization of primary, analytical and synthetic accounting of fixed assets and to make proposals for its improvement; study the state of control over the availability, movement and efficiency of the use of fixed assets at the base enterprise and consider possible ways to improve it. The subject of the study is a set of methodical, practical and theoretical foundations regarding accounting and analysis of the company's fixed assets. The object of the research is the process of accounting and procedures of economic analysis of fixed assets at the base enterprise. The basis of the research is PJSC "ESKO-RIVNE". Based on the results of the study, proposals were formulated for improving the accounting and auditing of fixed assets at the enterprise under study. It is proposed to include in the order on the accounting policy elements that will ensure the formation of more analytical information regarding the accounting of fixed assets; the working documents of the auditor were developed regarding the verification of the documentation of economic operations of the investigated enterprise with fixed assets. The work contains 69 pages, 27 tables, 9 figures, 8 formulas, 12 appendices. The list of used sources consists of 34 titles. Keywords: The year of performance of qualification work is 2021-2022. The year of job protection is 2023.
Опис
Ключові слова
основні засоби, облік основних засобів, методика та організація обліку основних засобів, аудит основних засобів., fixed assets, accounting of fixed assets, method and organization of accounting of fixed assets, audit of fixed assets.
Бібліографічний опис
Стрелюк В. І. Облік і контроль основних засобів та аналіз ефективності їх використання за матеріалами ПАТ "ЕСКО-РIВНЕ" : кваліфікаційна робота / В. І. Стрелюк ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 69 с.