Психологія творчості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Державний податковий університет
Анотація
Навчальний посібник спрямований на підготовку до творчої діяльності здобувачів вищої освіти, формування у них професійної компетентності в процесі вивчення навчальної дисципліни «Психологія творчості» на основі державних освітніх стандартів. У посібнику здійснено ретроспективний аналіз історії виникнення та еволюції психології творчості, висвітлено її сучасний стан. Здійснено науково-аналітичний огляд праць зарубіжних і вітчизняних учених, у яких вирішуються проблеми психології творчості. У змісті посібника розкрито теоретико-методологічні основи психології творчості, розглядається її категоріально-понятійний апарат, висвітлюються класичні методики та інноваційні технології навчання творчості. На допомогу майбутнім психологам подано навчальні матеріали для лекційних, семінарських і практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, тематика творчих робіт. Для закріплення набутих знань у психологічний практиці пропоновано методичний інструментарій з діагностики креативності й обдарованості особистості, розглядаються новітні технології з розвитку творчої діяльності, активізації внутрішнього потенціалу особистості та її самореалізації в процесі творчості. Навчальний матеріал унаочнено структурно-логічними схемами, таблицями й ілюстраціями. Наведено практичні, творчі та тестові завдання для самоконтролю здобувачів, а також термінологічний словник і список рекомендованих джерел. Посібник «Психологія творчості» призначений для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. Викладені матеріали можуть бути корисними для практичних психологів і викладачів, широкого загалу читачів, які цікавляться психологічними аспектами творчості. The study guide is aimed at preparing higher education students for creative activity, forming their professional competence in the process of studying educational disciplines "Psychology of creativity" based on state educational standards. The manual provides a retrospective analysis of the history of the emergence and evolution of the psychology of creativity, and highlights its current state. A scientific and analytical review of the works of foreign and domestic scientists, which solve the problems of the psychology of creativity, was carried out. The content of the manual reveals the theoretical and methodological foundations of the psychology of creativity, examines its categorical and conceptual apparatus, highlights classical methods and innovative technologies of teaching creativity. To help future psychologists, educational materials for lectures, seminars and practical classes, organization of independent work of students of higher education, topics of creative works are provided. In order to consolidate the acquired knowledge in psychological practice, a methodological toolkit for diagnosing creativity and giftedness of the individual is proposed, the latest technologies for the development of creative activity, activation of the internal potential of the individual and its self-realization in the creative process are considered. The educational material is illustrated with structural and logical diagrams, tables and illustrations. There are practical, creative and test tasks for self-control of applicants, and as well as a glossary and a list of recommended sources. The guide "Psychology of creativity" is intended for students of higher education in the specialty 053 Psychology. The presented materials can be useful for practical psychologists and teachers, the general public of readers who are interested in psychological aspects of creativity.
Опис
Ключові слова
творчість, креативність, творчій потенціал, психологія творчості, creativity, creative potential, psychology of creativity
Бібліографічний опис
Психологія творчості : навчальний посібник / М. О. Сова, С. О. Дєніжна, І. О. Пєтухова. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 392 с.