Використання проблемного методу навчання при вивченні математики

Анотація
У процесі навчання важливо забезпечити активну взаємодію між вчителем і учнями. Занадто часто спостерігається ситуація, коли на уроці активність проявляє лише вчитель, а учні залишаються пасивними спостерігачами. Велика частина часу витрачається на пояснення, демонстрацію і виклад вчителем, при цьому більшість учнів лише слухають, не виявляючи активності. На таких уроках відсутні елементи пошуку та дослідження. Очевидно, що такий підхід не дозволяє вчителю вирішити складні завдання, що стоять перед сучасною школою. Тому необхідно застосовувати форми і методи навчання, які допомагатимуть учням отримати глибокі та міцні знання. Для цього важливо активно залучати учнів до процесу навчання, створювати ситуації, які стимулюють їх думку і пошук. Застосування інтерактивних методів, групової роботи, проектів та практичних завдань може допомогти залучити учнів до активної діяльності, сприяти самостійному мисленню, розвитку критичного мислення та творчих навичок. Окрім того, важливо створити сприятливу навчальну атмосферу, де учні відчувають зацікавленість і мотивацію до вивчення предметів. Вчителю слід надавати можливості для самостійного виявлення учнями своїх інтересів і обдарувань, сприяти розвитку їхнього потенціалу. № 2(30) 2024 671 Активізація навчального процесу завжди була, є і буде основною проблемою педагогіки. Протягом різних періодів часу, залежно від мети і завдань навчання, активізацію розуміли і вирішували по-різному. Починаючи з евристичних бесід та активного вивчення нового матеріалу, до використання наочності, впровадження практичних робіт та збільшення самостійних тренувальних завдань. У даній роботі проаналізовано дидактичну, психологічну та методичну літературу за темою дослідження. Встановлено, що проблемне навчання має значний виховний потенціал, оскільки воно дозволяє учням самостійно досліджувати математичні закономірності та переконуватися в правильності тверджень на основі власного досвіду. Описано застосування проблемного навчання, яке сприяє розвитку самостійності учнів і вихованню навичок самостійного здобуття знань, що важливо для їх подальшого розвитку. In the learning process, it is important to ensure active interaction between the teacher and students. Too often, a situation is observed when only the teacher is active in the lesson, and the students remain passive observers. A large part of the time is spent on explanations, demonstrations and presentations by the teacher, while most of the students just listen without showing any activity. Such lessons lack search and research elements. It is obvious that this approach does not allow the teacher to solve the complex tasks facing the modern school. Therefore, it is necessary to apply forms and methods of education that will help students to gain deep and solid knowledge. For № 2(30) 2024 672 this, it is important to actively involve students in the learning process, to create situations that stimulate their thinking and searching. The use of interactive methods, group work, projects and practical tasks can help engage students in active activities, promote independent thinking, develop critical thinking and creative skills. In addition, it is important to create a favorable learning atmosphere where students feel interested and motivated to study subjects. The teacher should provide opportunities for students to independently identify their interests and talents, promote the development of their potential. Activation of the educational process has always been, is and will be the main problem of pedagogy. During different periods of time, depending on the goal and tasks of training, activation was understood and solved in different ways. Starting from heuristic conversations and active learning of new material, to the use of visualization, the implementation of practical work and the increase of independent training tasks. Didactic, psychological, and methodical literature on the research topic was analyzed in this work. It has been established that problem-based learning has a significant educational potential, as it allows students to independently investigate mathematical patterns and make sure of the correctness of statements based on their own experience. The application of problem-based learning is described, which contributes to the development of students' independence and the education of independent knowledge acquisition skills, which is important for their further development.
Опис
Ключові слова
методика навчання, методи навчання, проблемний метод., teaching method, teaching methods, problem method
Бібліографічний опис
Скасків Л. В. Використання проблемного методу навчання при вивченні математики / Л. В. Скасків, О. А. Ярова, Д. М. Стародуб // Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка». – 2024. – № 2 (30). – 2024. – С. 670–679.
Зібрання