Формування та структуризація світового ринку праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у аналізі формування та дослідження структуризації світового ринку праці. Завданнями роботи є: з’ясувати сутність та основні функції світового ринку праці; дослідити сегментацію світового ринку праці; проаналізувати взаємодію попиту та пропозиції на світовому ринку праці; розглянути тенденції розвитку світового ринку праці; вивчити мобільність людського капіталу в умовах нестабільності; визначити сучасний стану ринку праці в умовах війни (на прикладі України); проаналізувати стратегічні пріоритети розвитку світового ринку праці. Дослідження показало, що ключовою особливістю трудових ресурсів на сучасному етапі є інтернаціоналізація робочої сили, що супроводжується процесом інтернаціоналізації виробництва. The purpose of the work is to analyze the formation and study of the structuring of the world labor market. The tasks of the work are: 1. Find out the essence and main functions of the global labor market; 2. Investigate the segmentation of the global labor market; 3. Analyze the interaction of supply and demand in the global labor market; 4. Consider trends in the development of the global labor market; 5. To study the mobility of human capital in conditions of instability; 6. Determine the current state of the labor market in war conditions (using the example of Ukraine); 7. To analyze the strategic priorities of the development of the global labor market. The study showed that the key feature of labor resources at the current stage is the internationalization of the workforce, which is accompanied by the process of internationalization of production.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, світовий ринок праці, формування та структуризація, робоча сила, трудові ресурси, labor migration, world labor market, formation and structuring, workforce, labor resources
Бібліографічний опис
Алексєєнко А. О. Формування та структуризація світового ринку праці : кваліфікаційна робота / А. О. Алексєєнко ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 63 с.