Вплив тривожності на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі проаналізовано вплив тривожності на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку, здійснено теоретичний аналіз основних підходів до визначення впливу тривожності на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку, психологічний аналіз тривоги як стану особистості, психологічне визначення видів та форм тривожності, психологічні особливості прояву тривожності у осіб юнацького віку, психологічні особливості прояву когнітивного та емоційного компонентів у структурі самоцінності молодої особистості. Розроблено методологію емпіричного дослідження зниження рівня особистісної та ситуативної тривожності осіб юнацького віку. Проведено емпіричне дослідження зниження рівня особистісної та ситуативної тривожності юнаків. Вивчено особливості впливу тривоги на молоду особистість та її емоційно-ціннісний компонент. Визначено відмінності психологічного благополуччя і цінностей на різних етапах онтогенезу. Запропоновано основні положення впливу тривоги на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку. Представлено принципи: активізації самопізнання, особистісного розвитку, самодослідження власної емоційної сфери, формування відповідальності за свої дії та вчинки, розвитку умінь планувати майбутнє, закріплення форм поведінки, пов’язаних зі співпрацею та співробітництвом, гармонізації Я-концепції, емоційної регуляції. Узагальнено теоретичні та емпіричні психологічні чинники, що обумовлюють прояви тривожності в юнацькому віці. The work analyzed the impact of anxiety on the emotional and value attitude of youth, carried out a theoretical analysis of the main approaches to determining the impact of anxiety on the emotional and value attitude of youth, psychological analysis of anxiety as a state of personality, psychological definition of types and forms of anxiety, psychological features of the manifestation of anxiety in persons of youthful age, psychological features of the manifestation of cognitive and emotional components in the structure of self-worth of a young person. The methodology of the empirical study of reducing the level of personal and situational anxiety of youth has been developed. An empirical study of the reduction of the level of personal and situational anxiety of young men was conducted. Peculiarities of the influence of anxiety on a young personality and its emotional and value component have been studied. Differences in psychological well-being and values at different stages of ontogenesis are determined. The main provisions of the impact of anxiety on the emotional and value attitude of youth are proposed. The principles are presented: activation of self-knowledge, personal development, self-exploration of one's own emotional sphere, formation of responsibility for one's actions and deeds, development of the ability to plan the future, consolidation of forms of behavior related to cooperation and cooperation, harmonization of self-concept, emotional regulation. The theoretical and empirical psychological factors that cause manifestations of anxiety in youth are summarized.
Опис
Ключові слова
тривожність, емоційно-ціннісне ставлення, самоставлення, юнацький вік, образ «Я», ціннісні орієнтації, anxiety, emotional and value attitude, self-attitude, youth, self-image, value orientations
Бібліографічний опис
Клімішена А. В. Вплив тривожності на емоційно-ціннісне ставлення осіб юнацького віку : кваліфікаційна робота / А. В. Клімішена ; наук. кер. М. Ю. Заушнікова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 64 с.