Державний фінансовий контроль у галузі інфраструктури та звязку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у встановленні та визначенні процесу проведення державного фінансового контролю на прикладі аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту бюджетної програми за КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку», проаналізувати фінансові показники бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку», розробити напрямки удосконалення державного фінансового контролю в галузі інфраструктури. Завданнями роботи є:встановити і вивчити теоретичні аспекти порядку та організації проведення державного фінансового контролю в галузі інфраструктури та зв’язку;визначити сутність державного фінансового контролю; з’ясувати специфіку проведення державного фінансового контролю об’єктів інфраструктури та зв’язку; проаналізувати характеристику, стан обліку виконання та основні фінансові показники бюджетної програми КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку»; встановити та узагальнити процес проведення державного фінансового контрою на прикладі аудиторського звіту за матеріалами бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку»; розробити варіанти вдосконалення контрольно-перевірочної роботи державного фінансового контролю в галузі інфраструктури та зв’язку. Предметом дослідження є вивчення проблеми та основних аспектів державного фінансового аудиту Державного фонду регіонального розвитку. Об’єктом дослідження виступає галузь інфраструктури та зв’язку. Базою дослідження виступає Державна аудиторська служба України. За результатами дослідження сформульовані загальні висновки, узагальнення зробленого аналізу на основі даних, викладених у таблицях та діаграмі. Наведені варіанти удосконалення Державного фонду регіонального розвитку і процесу проведення державного фінансового контролю в галузі інфраструктури та зв’язку. Одержані результати можуть бути використані в контролюючих органах, при удосконаленні проведення державного фінансового контролю об’єктів інфраструктури. The purpose of the work is to establish and determine the process of conducting state financial control using the example of an audit report based on the results of the state financial audit of the budget program under KPKVK 2761070 "State Regional Development Fund" for the period from 01.01.2018 to 06.30.2020, to analyze the financial indicators of the budget program "State regional development fund", to develop directions for improving state financial control in the field of infrastructure and communication. The tasks of the work are: еstablish and study theoretical aspects of the order and organization of state financial control in the field of infrastructure and communications; determine the essence of state financial control; find out the specifics of state financial control of infrastructure and communication facilities; to analyze the characteristics, state of performance accounting and main financial indicators of the budget program KPKVK 2761070 "State Fund for Regional Development"; establish and generalize the process of conducting a state financial audit using the example of an audit report based on the materials of the budget program "State Fund for Regional Development"; develop options for improving the control and verification work of state financial control in the field of infrastructure and communication. The subject of the study is the definition and study of the problem and main aspects of the state financial audit of the State Fund for Regional Development. The object of research is the field of infrastructure and communication. The basis of the research is the State Audit Service of Ukraine. Based on the results of the research, conclusions are formulated for each section, generalizations of the analysis based on indicators and data presented in tables, figures and diagrams. Options for improving and increasing the effectiveness of the State Fund for Regional Development and the process of state financial control in the field of infrastructure and communications are given. The obtained results can be used in practice in control bodies, in the process of improving the process of state financial control of infrastructure and communication facilities.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий контроль, державний фінансовий аудит, варіанти підвищення ефективності проведення державного фінансового контролю., state financial control, state financial audit of implementation of budget programs, options for improving the efficiency and effectiveness of the process of state financial control.
Бібліографічний опис
Пидик В. С. Державний фінансовий контроль у галузі інфраструктури та звязку : кваліфікаційна робота / В. С. Пидик ; наук. кер. К. П. Проскура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 73 с.