Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в аналізі теоретико-методологічних засад змісту, структури, засад міждержавних міграційних відносин України, дослідженні актуальних проблем міграції та її впливу на економіку країни. Завданнями роботи є 1. Розглянути суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції; 2. Дослідити причини та наслідки міжнародної трудової міграції; 3. Проаналізувати класифікацію та чинники розвитку міжнародної міграції; 4. Оцінити процеси міграції у світовій економіці; 5. Розглянути міжнародні міграційні процеси в Україні; 6. Проаналізувати регіональну структуру міграційних процесів з України; 7. Дослідити міграцію українців під час війни: тенденції та наслідки; 8. Розглянути регулювання міжнародних міграційних процесів; 9. Оцінити проблеми повернення мігрантів в Україну після війни. Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти міжнародної міграції. Об’ єктом дослідження виступає міждержавні міграційні зв’язки України The purpose of the work is to analyze the theoretical and methodological foundations of the content, structure, foundations of interstate migration relations of Ukraine, to study the current problems of migration and its impact on the country's economy. The tasks of the work are 1. Consider the essence and modern features of international labor migration; 2. Investigate the causes and consequences of international labor migration; 3. To analyze the classification and factors of the development of international migration; 4. Evaluate migration processes in the world economy; 5. Consider international migration processes in Ukraine; 6. Analyze the regional structure of migration processes from Ukraine; 7. To study the migration of Ukrainians during the war: trends and consequences; 8. Consider regulation of international migration processes; 9. Assess the problems of returning migrants to Ukraine after the war. The subject of the study is theoretical and practical aspects of international migration. The object of the study is the interstate migration ties of Ukraine.
Опис
Ключові слова
міжнародна міграція, регіональна структура, міграція під час війни, проблеми повернення мігрантів, international migration, regional structure, migration during war, problems of return of migrants
Бібліографічний опис
Джус Д. О. Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та тенденції розвитку : кваліфікаційна робота / Д. О. Джус ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. —73 с.