Статистистичний аналіз ринку праці в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Анотація
У статті за матеріалами державної статистичної звітності України проведено дослідження ринку праці України за останні роки. The аrtіcle оп the mаterіаls оf the stаte stаtіstіcаl repоrtіng оf Ukrаіne canducted reseаrch оf the Ukrаіnіаn lаbоr mаrket іп recent yeаrs.
Опис
Ключові слова
ринок праці, активне населення, безробіття, зайнятість, оплата праці, міграція робочої сили., labor mаrket, аctіve рорulation, unemployment, employment, labor remunerаtіоn, mіgrаtіоn оf labor force.
Бібліографічний опис
Заєць С. В. Статистистичний аналіз ринку праці в Україні / С. В. Заєць, В. А. Могилевець // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. – № 21 (61). – Т. 2. – С. 33–39.
Зібрання