Програмування тренувального процесу кваліфікаційних футболістів у річному макроциклі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо програмування спортивного тренування більш високого рівня. Воно передбачає створення інформаційних банків стандартизованих тренувальних програм, а також розробку цільових завдань і стандартизованих алгоритмів для здійснення конкретних процедур планування на основі виділення структури типізації та моделювання різних за величиною циклів. Процес проектування, написання, тестування та підтримки комп’ютерних програм. У вужчому значенні програмування розглядається як кодування – реалізація у вигляді програм одного чи кількох взаємопов’язаних алгоритмів. У широкому сенсі процес програмування охоплює і створення, тобто розробку алгоритмів і аналіз майбутніх користувачів програмного забезпечення. In the qualification work, issues related to the programming of sports training of a higher level are considered. It involves the creation of information banks of standardized training programs, as well as the development of target tasks and standardized algorithms for the implementation of specific planning procedures based on the selection of the structure of typification and modeling of cycles of different sizes. The process of designing, writing, testing, and maintaining computer programs. In the narrower sense, programming is considered as coding - the implementation in the form of programs of one or more interconnected algorithms. In a broad sense, the programming process includes the creation, that is, the development of algorithms and the analysis of future users of the software.
Опис
Ключові слова
програмування, алгоритм, програма, процес, аналіз, programming, algorithm, program, process, analysis
Бібліографічний опис
Руденко В. І. Програмування тренувального процесу кваліфікаційних футболістів у річному макроциклі : кваліфікаційна робота / В. І. Руденко ; наук. кер. С. В. Крупня ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 75 с.