Психологічні аспекти корупції в громадських місцях Адміністрація: Тематичне дослідження України

Анотація
Метою цього дослідження було вивчення психологічних аспектів корупції у державному управліннішляхом поєднання таких методів, як несистематичний огляд, напівструктуроване інтерв’ю, опитування, анкетування та спостереження за слуханнями антикорупційних судів. У дослідженні використовувалося тематичне дослідженняпроектування з використанням стратегії досліджень. Дослідження складається з трьох основних етапів, таких як виявлення психологічних факторів корупції,перевірка факторів та оцінка відносної важливості кожного фактора за допомогою тристоронньої оцінки. Метод. У ньому подано докази з перших вуст та випадки для курсу “Психологічні, поведінкові та економічні причини корупції ". Статистика IBM SPSS 25.0.0.1. Для обробки отриманих даних використовувалося програмне забезпечення. Дослідження показало, що амбіції державних службовців швидко розбагатіти, їх низька самооцінка, психологічна залежність,образ громадськості, почуття безкарності були основними психологічними аспектами, що штовхають людей до корупції в Україні. Також було встановлено, що почуття безкарності можна вважати головнимфактором психологічного впливу, що стимулює корупційні дії державних службовців, зокрема. Самооцінку можна розглядати як другий важливий психологічний фактор корупції в державному управлінні, з яким єпов'язані бачення людей із своєю роллю у спільноті. Третім важливим фактором були амбіціїза "легкими грошима" та статусом. Останні два фактори, такі як психологічна залежність,образ, прийнятий громадоюбули визнані найменш важливими. Потрібні подальші поглиблені дослідження для виявлення статевої різниці в психологічних аспектах корупції в державному управлінні. The purpose of this research was to explore the psychological aspects of corruption in public administration through a combination of methods such as the non-systematic review, a semi-structured interview, a survey questionnaire, and observations of the anti-corruption court hearings. The study employed a case research design using the exploratory research strategy. It relied on a combination of data collection methods. The study was designed as a flow of three basic stages such as identification of psychological factors of corruption, validation of factors, and assessment of relative importance of every factor using the Triangular Assessment Method. It provided first-hand evidence and cases for the course in “Psychological, Behavioural and Economic Triggers of Corruption.” The IBM SPSS Statistics 25.0.0.1. Software was used to process the yielded data. The study found that civil servants’ ambitions to get rich quick, their low self-esteem, psychological dependencies, community-accepted image, sense of impunity were the major psychological aspects pushing the people to corruption in Ukraine. It was also found that the sense of impunity could be considered to be the primary psychological impact factor stimulating corruption actions by the civil servants, specifically. The self-esteem could be regarded as a second important psychological factor of corruption in public administration, which is related to the persons’ vision of their role in the community. The third important factor was ambitions driven by ‘easy money’ and status. The last two factors such as psychological dependencies, the community-accepted image were judged to be the least important ones. Further in-depth research is needed to identify the gender difference in the psychological aspects of corruption in public administration.
Опис
Ключові слова
соціальні дослідження; корупція; державне управління; психологічні аспекти; Україна, socialstudies; corruption; publicadministration; psychologicalaspects; Ukraine
Бібліографічний опис
Psychological Aspects of Corruption in PublicAdministration: Case-Study of Ukraine [Електроннийресурс] / O. V. Dragan, G. S. Yermakova, A. M. Chvaliuk, O. G. Kurchin, O. V. Karagodin // Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2020. – Vol. 9, № 6. – P. 264–277. – Режимдоступу : https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12304/11901
Зібрання