Біологічні сліди людини як підказка у розкритті злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал
Анотація
Стаття висвітлює значення дослідження біологічних слідів людини у кримінальній та інших практиках розслідування злочинів. У статті вказані основні види слідів біологічного походження, їх характеристика та методи дослідження. Проаналізовано чинне законодавство України щодо розслідування злочинів в аспекті біологічних слідів людини. Динаміка злочинності, удосконалення та урізноманітнення способів виконання злочинів, використання злочинцями сучасних технічних засобів вимагають від слідчих (прокуратури, суду) спеціальних знань. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість залучення до проведення слідчих дій (розшуків), особливо при огляді місця події, спеціалістів. Запрошення відповідальних експертів має на меті допомогти слідчим виявити, отримати та вилучити докази. Це прискорює процес проведення слідчих дій (обшуку), це значно полегшує роботу слідчого, пов‟язану з визначенням того, які факти є причинно-наслідковими, де і коли які ознаки можуть бути виявлені, а також яким чином технологія використовується для їх виявлення. Спеціалісти допомагають слідчим визначити межі огляду місця злочину, визначити механізм подій, знайти посилання на сліди та інші речові докази, виявити механізми скоєних злочинів. Аргументовано, що огляд як слідча дія (оперативно-розшукова) полягає в безпосередньому спостереженні та дослідженні речових об'єктів, що мають відношення до обставин злочинного діяння особи. У рамках цього процесу прокурор/слідчий встановлює (виявляє), досліджує (наскільки це можливо на цьому етапі) та збирає інформацію про фактичні докази, що мають значення для кримінальної справи. Доведено, що криміналістичні завдання включають: виявлення слідів злочину та інших предметів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальних справах, пояснення у кримінальних справах, розбір інших ситуацій, що стосуються кримінальних справ. The article highlights the importance of the study of human biological traces in criminal and other practices of crime investigation. The article indicates the main types of traces of biological origin, their characteristics, and research methods. The current legislation of Ukraine regarding the investigation of crimes in the aspect of human biological traces is analyzed. The dynamics of crime, the improvement and diversification of methods of committing crimes, the use of modern technical means by criminals require special knowledge from investigators (prosecutors, courts). The Criminal Procedure Code of Ukraine provides for the possibility of involving specialists in conducting investigative actions (searches), especially when inspecting the scene of the incident. The purpose of inviting responsible experts is to assist investigators in identifying, obtaining, and seizing evidence. This speeds up the process of investigative actions (search). This makes it much easier for the investigator to determine what facts are causal, where and when what signs can be detected, and how technology is used to detect them. Specialists help investigators determine the boundaries of the inspection of the crime scene, determine the mechanism of events, find references to traces and other physical evidence, and identify the mechanisms of committed crimes. It is argued that the inspection as an investigative action (operational search) consists in the direct observation and examination of physical objects related to the circumstances of a person's criminal act. As part of this process, the prosecutor/investigator establishes (discovers), investigates (to the extent possible at this stage) and gathers information about factual evidence relevant to the criminal case. It is proven that forensic tasks include: finding traces of a crime and other objects that can be used as physical evidence in criminal cases, explanations in criminal cases, analysis of other situations related to criminal cases.
Опис
Ключові слова
біологічні сліди людини, розкриття злочинів, криміналістика злочинів, ДНК експертиза, заходи виявлення, процедура розслідування., human biological traces, crime detection, crime forensics, DNA examination, detection measures, investigation procedure.
Бібліографічний опис
Лазебний А. М. Біологічні сліди людини як підказка у розкритті злочинів / А. М. Лазебний, А. А. Щербина // Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. – 2022. – Вип. 2 (9). – С. 187–194.
Зібрання