Конкурентна розвідка

Анотація
У навчальному посібнику на основі сучасних наукових підходів зроблено спробу узагальнити та розкрити теоретичні основи конкурентної розвідки та її історію становлення. Розкрито завдання та призначення конкурентної розвідки, визначено місце конкурентної розвідки в інформаційній діяльності підприємств. Сформульовано ряд нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій, що мають важливе теоретичне та практичне значення. Для курсантів, студентів, аспірантів, науково-педагогічних та практичних працівників. In the training manual, based on modern scientific approaches, an attempt is made to generalize and reveal the theoretical foundations of competitive intelligence and its history of formation. The task and purpose of competitive intelligence is disclosed, the place of competitive intelligence in the information activities of enterprises is determined. A number of new conceptual provisions, conclusions and recommendations of important theoretical and practical importance have been formulated. For cadets, students, graduate students, scientific-pedagogical and practical workers.
Опис
Ключові слова
конкурентна розвідка, інформаційна діяльність, інформаційна безпека, конкурентоспроможність підприємств, розвідувальна діяльність, дезінформація, мас-медіа, Інтернет, competitive intelligence, information activity, information security, competitiveness of enterprises, intelligence activity, disinformation, mass media, Internet
Бібліографічний опис
Конкурентна розвідка : навч. посіб. [Електронний документ] / І. М. Копотун, А. М. Падалка, Є. В. Кузьмічова-Кисленко [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 188 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 74).