Міжнародний лізинг в Україні: стан та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є вивчення сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного лізингу в Україні. Об’єктом роботи в даному дослідженні є процес розвитку міжнародного лізингу в Україні . Предметом роботи є поточний стан, можливості та виклики розвитку міжнародного лізингу в Україні . Завдання. Досягнення мети потребує вирішення таких завдань, як окреслення сутності та видів лізингу, визначення викликів та можливостей, з якими стикаються компанії, які займаються міжнародною лізинговою діяльністю в Україні, а також вивчення політики та стратегій, які можуть бути прийняті для покращення розвитку ринку міжнародного лізингу в Україні. The purpose of the work is to study the current state and prospects for the development of international leasing in Ukraine. The object of work in this study is the process of development of international leasing in Ukraine. The subject of the work is the current state, opportunities and challenges of the development of international leasing in Ukraine. Task. Achieving the goal requires solving such tasks as outlining the essence and types of leasing, determining the challenges and opportunities faced by companies engaged in international leasing activities in Ukraine, as well as studying policies and strategies that can be adopted to improve the development of the international leasing market in Ukraine.
Опис
Ключові слова
міжнародний лізинг, плата за лізинг, науково -технічний розвиток, промисловий кредит, промислове обладнання, international leasing, leasing fee, scientific and technical development, industrial credit, industrial equipment
Бібліографічний опис
Воробйов Н. О. Міжнародний лізинг в Україні : стан та перспективи : кваліфікаційна робота / Н. О. Воробйов ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. —59 с.