Формування облікової політики для цілей оподаткування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження факторів, які впливають на формування облікової політики для цілей оподаткування та безпосередній аналіз фінансового стану та облікової політики ТОВ «Інформ-Актив» з наданням рекомендацій щодо її змісту. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, регулюючі порядок формування облікової політики для цілей оподаткування. Об’єктом дослідження є облікова політика підприємства. За результатами дослідження сформульовані напрямки підвищення ефективності щодо формування облікової політики підприємства для цілей оподаткування. Одержані результати можуть бути використані у роботі підприємств з товариствах обмеженої відповідальності при оцінці ефективності облікової політики та визначенні рекомендацій щодо вдосконалення формування облікової політики з метою оподаткування на підприємстві. The purpose of the work is the study of factors that influence the formation of accounting policy for taxation purposes and a direct analysis of the financial status and accounting policy of Inform-Aktiv LLC with the provision of recommendations regarding its content. The subject of the research is normative legal acts that regulate the procedure for forming an accounting policy for taxation purposes. The object of the research is the accounting policy of the enterprise. According to the results of the research, directions for improving efficiency regarding the formation of the company's accounting policy for taxation purposes were formulated. The obtained results can be used in the work of enterprises with limited liability companies when evaluating the effectiveness of the accounting policy, and recommendations are determined for the ideal formation of the accounting policy for payment taxation at the enterprise.
Опис
Ключові слова
облікова політика, елементи облікової політики, бухгалтерський облік, податковий облік, формування облікової політики, accounting policy, elements of accounting policy, accounting, tax accounting, formation of accounting policy
Бібліографічний опис
Шешук Є. Р. Формування облікової політики для цілей оподаткування : кваліфікаційна робота / Є. Р. Шешук ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 71 с.