Відображення соціально-правової цінності людини у природно-правовому типі праворозуміння

Анотація
У даному дослідженні вивчаються основні аспекти відображення соціально-правової цінності людини у природно-правовому типі праворозуміння. Наголошено, що природно-правовий тип праворозуміння обумовлює визначення цінності людини не лише через вираз реалізації прав людини, а й виконання покладених на неї обов’язків, які випливають з природних законів суспільного життя. Доведено, що етичний характер прав та обов’язків людини акцентує увагу на питаннях самоцінності особистості й передбачає високий рівень духовного розвитку суспільства. Виявлено, що людина за таких умов виступає в якості суб’єкта, який здатний до активної творчої діяльності, відчуваючи на собі вплив менталітету відповідного суспільства. This study examines the main aspects of the reflection of the socio-legal value of man in the natural-legal type of legal understanding. It is emphasized that the natural-legal type of legal understanding determines the definition of human value not only through the expression of the realization of human rights, but also the fulfillment of its responsibilities arising from the natural laws of public life. It has been proven that the ethical nature of human rights and responsibilities focuses on issues of personal self-worth and provides a high level of spiritual development of society. It was found that a person under such conditions acts as a subject who is capable of active creative activity, feeling the influence of the mentality of the society.
Опис
Ключові слова
людина, соціально-правова цінність, природно-правовий тип праворозуміння, об’єктивістський різновид теорії природного права, сучасна теорія природного права, man, socio-legal value, natural-legal type of legal understanding, objectivist version of the theory of natural law, modern theory of natural law
Бібліографічний опис
Shevchenko A. Mapping of human social and legal value in natural-legal type of understanding of the law / A. Shevchenko, S. Kudin, O. Kalhanova // Methodology and Science Foundations of Modern Jurisprudence : monograph / International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – P. 213–227.
Зібрання