Роль і місце податків у фінансовій безпеці держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал
Анотація
Одну з фундаментальних складових системи економічної безпеки держави становить податкова, оскільки вона забезпечує фінансовими ресурсами практично всі складові економічної безпеки: фінансову, кадрову, соціальну, екологічну, правову тощо. Податкові платежі є головним джерелом фінансових ресурсів, що централізовані державою для задоволення суспільно необхідних і законодавчо встановлених потреб, тобто забезпечення життєдіяльності суспільства. Подібні тенденції характерні переважній більшості країн світу. Фіскальна політика з позицій економічної безпеки держави повинна дати відповіді на актуальні питання щодо: ролі державного бюджету у перерозподілі національного доходу; оптимізації податкового навантаження на економічних суб’єктів; впливу оподаткування на економічну кон’юктуру та ін. Тому існують усі підстави звернути особливу увагу на багаторівневу систему податкової безпеки на рівні держави, окремих регіонів, територіальних громад, суб’єктів господарської діяльності, а також окремої особи. Це означає, що з податковою системою пов’язані інтереси не тільки суспільства і держави, але й усіх громадян, груп населення, СПД, окремих організацій і установ. Надання державою членам суспільства суспільних благ і послуг, пов’язаних зі створенням нових робочих місць, підтримкою загальної зайнятості, соціальним забезпеченням і соціальним захистом, освітою і охороною здоров’я, охороною природного середовища і безпекою, а також їх кількість і якість практично повністю залежать від масштабів податкового потенціалу країни, ефективності і справедливості податкової системи. Як відомо, податковий потенціал визначається загальним економічним потенціалом, проте не можна скидати з рахунків вплив податків на стан економіки. Податки і податкова політика повинні сприяти забезпеченню розвитку економіки, фінансової системи і фінансових відносин у країні і регіонах для того, щоб були сформовані необхідні фінансові умови та ресурси для соціально-економічного розвитку держави, успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам. Отже, податки і податкова система о б ’єктивно включені в систему фінансової безпеки. У податковій політиці акцент важливо перенести на збільшення податкових надходжень, причому не за рахунок зростання податкового навантаження (тиску), а за рахунок здійснення заходів з легалізації приватно-підприємницької активності суб’єктів господарювання. У статті розкрито принципи, на яких повинна ґрунтуватися раціональна податкова політика, що забезпечить фінансову безпеку держави, до яких важливо віднести такі: - рівні податки на рівновеликий об'єкт оподаткування (прибуток, дохід, майно, рента тощо); - уніфікація порядку стягнення податків незалежно від форми власності, виду діяльності та джерела доходів; - раціональне та ефективне співвідношення загальноприйнятого і пільгового оподаткування; - соціальна справедливість у процесі розподілу податкового тягаря між різними категоріями і групами платників; - встановлення податків і зборів з урахування економічної доцільності та ін. The relevance of this topic is beyond doubt because the tax system is one o f fundamental parts o f the state economical security. It supplies almost all the components o f economical security with financial resources. These components are: financial, personnel, social, ecological, legal, etc. Tax payments are the main source o f financial resources which are centralized by the state for meeting social needs stated by law, in other words, ensuring the viability o f the society. Such trends are typical for the most part o f the countries. Fiscal policy must answer the relevant questions about: the role o f the state budget in the redistribution o f national income; optimization o f tax burgeon on economic entities; the impact o f taxation on economic conjuncture, etc. That's why there is a strong basics to pay a great attention to a multilevel system o f the tax security at the state level, region level, level o f local communities, business entity, and also an individual. It means that not only social and state interests are connected with the tax system, but also interests o f all the communities, population groups, business entities, certain organizations and institutions. Providing the society with social benefits and services which are connected with the creation o f workplaces, support o f employment, social welfare and social security, education and health care, environmental protection and secure, and their quality and quantity depends on the state tax potential, efficiency and fairness o f the tax system. It is known, that the tax potential is measured by the common economical potential, but it's necessary to take into account the influence o f taxes on the state o f the economy. The taxes and the tax policy must promote the development o f economy, financial system and financial relations in the state and the regions. It's needed for the creation o f the necessary financial conditions and resources for the socio-economic development o f the state, successful confrontation o f internal and external threats. This way, the taxes and the tax system are included into the financial security system. In the tax policy it's important to shift the focus to increasing tax revenues. But it must be done not due to the growth o f the tax burden, but due to the legalization o f the business entities private entrepreneurial activity. This article reveals the principles, the rational tax policy must base on. These principles are to provide the state financial security. They are: Equal taxes on the equal object o f taxation (profit, income, property, rent, etc.); Unification o f the procedure for collecting taxes, not depending on ownership, type o f activity and a source o f income; Rational and effective correlation o f the common and preferential taxation; Social fairness in the distribution o f the tax burden among different categories and groups of payers; Setting taxes and fees considering the economic feasibility etc.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, податкова складова фінансової безпеки, забезпечення і захист фінансової безпеки, податкова система, податкова політика., economic secure, tax component o f the financial secure, provision and protection o f the financial secure, tax system, tax policy.
Бібліографічний опис
Цимбалюк А. В. Роль і місце податків у фінансовій безпеці держави / А. В. Цимбалюк // Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. – 2021. – Вип. 2 (6). – С. 134–145.
Зібрання