Напрями підвищення ефективності адміністрування ЄСВ органами ДПС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи –дослідження сучасного стану справляння ЄСВ в Україні та визначенні напрямів удосконалення його справляння в сучасних умовах. Предметом дослідження є взаємовідносини між платниками ЄСВ, податковими агентами та податковими органами у контексті адміністрування ЄСВ Об’єктом дослідження є процес адміністрування ЄСВ в Україні. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення адміністрування ЄСВ органами ДПСУ. Одержані результати можуть бути використані на практиці. Оскільки у роботі врахуванні обґрунтовані пропозицій щодо вдосконалення окремих норм законодавства. The purpose of the study is to study the current state of the implementation of the EUS in Ukraine and to determine directions for improving its implementation in modern conditions. The subject of the study is the relationship between tax payers, tax agents and tax authorities in the context of tax administration The object of research is theoretical and applied aspects implementation of the administration of the EUS by the bodies of the DPSU According to the results of the study, ways of improving the administration of the EES by the bodies of the DPSU were formulated. The obtained results can be used in practice. Since the work takes into account substantiated proposals for the improvement of individual legislation.
Опис
Ключові слова
єдиний соціальний внесок, недоїмка, мінімальна заробітня плата, Пенсійний фонд України, облік, Єдиний державний реєстр, single social contribution, underpayment, minimum wage, Pension Fund of Ukraine, accounting, Unified State Register
Бібліографічний опис
Сапожнікова Л. О. Напрями підвищення ефективності адміністрування ЄСВ органами ДПС України : кваліфікаційна робота / Л. О. Сапожнікова ; наук. кер. К. І. Швабій ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 35 с.