Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції)

dc.contributor.authorДіхтяренко Зоя Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorDikhtiarenko Zoia Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-30T08:38:23Z
dc.date.available2023-06-30T08:38:23Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractАвтором упорядковані лекції для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Фізичне виховання»; психолого-педагогічна схема аналізу проведення уроку з рухливими іграми; схема спостережень за рухливою грою; зразок написання гри; тематика рефератів для самостійного опрацювання дисципліни «Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав»; короткий психолого-педагогічний словник найбільш вживаних термінів. The author arranged lectures for students of higher educational institutions in the specialty «Physical Education»; psychological and pedagogical scheme of analysis of the lesson with moving games; scheme of observations of a moving game; sample game writing; topics of essays for independent study of the discipline «Theory and methods of teaching moving games and entertainment»; a short psychological and pedagogical dictionary of the most commonly used terms.
dc.identifier.citationТеорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції) : методичні рекомендації / уклад. : З. М. Діхтяренко. – Умань, 2010. – 122 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/546
dc.language.isouk_UA
dc.publisherУмань
dc.relation.isreferencedby1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.- 112 с. 2. Андрощук Н.В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 144 с. 3. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры: Учебное пособие для институтов физической культуры. – М.: ФиС, 1982. – 224 с. 4. Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – 270 с. 5. Вільчковський Е.С., Страшинський В.І. Рухливі ігри в школі. – К.: Рад. школа, 1971, - 120 с. 6. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. – К.: Здоров’я, 1974. – 250 с. 7. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с. 8. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 9. Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання в Київській Русі: Монографія / Н.А. Деделюк, А.В. Цьось. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 192 с. 10. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор та естафет із елементами футболу / З. М. Діхтяренко // Фізичне виховання в школі: Наук.-метод. журнал. – К.: Вид. „Педагогічна преса“. – 2005. – № 3. – С. 18-22. 11. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання“ / З. М. Діхтяренко. – К., 2008. – 20 с. 12. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : дис... канд. пед. наук : 13.00.07 „Теорія і методика виховання“ / Діхтяренко Зоя Михайлівна. – К., 2008. – 275 с. 13. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності (експериментальна робота) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 11. – С. 164-170. 14. Діхтяренко З. М. Виховання наполегливості учнів загальноосвітньої школи засобами ігрової діяльності : метод. реком. / З. М. Діхтяренко. – К. : Науковий світ, 2008. – 41 с. 15. Діхтяренко З. М. Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри / З. М. Діхтяренко// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011 – Вип. 39. 16. Діхтяренко З. М. Духовно-моральна цінність рухливих ігор у позакласній роботі, як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учнів у виконанні державних тестів // Спортивний вісник Придніпров’я – науково-теоретичний журнал ДДІФКіС. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2003. – № 3-4. – С. 59-61. 17. Діхтяренко З. М. Збереження фізичного та психічного здоров’я молодших школярів під час формування наполегливості засобами рухливих ігор // Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць КДПУ. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – Вип. 11. – С. 414-418. 18. Діхтяренко З. М. Користування „Щоденником зміцнення здоров’я“ для формування наполегливості молодших школярів // Зб. наук. праць УДПУ. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 66-73. 19. Діхтяренко З. М. Науково-практичні проблеми соціалізації підростаючої особистості / З. М. Діхтяренко// Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ХІІІ, Част. 1. – К., 2011. 20. Діхтяренко З. М. Підручники та зошити з основ здоров’я – перший крок до формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 9. – С. 115-120. 21. Діхтяренко З. М. Поняття „виховання“, „воля“, „наполегливість“ у психолого-педагогічній та філософській літературі // Вісник Черкаського університету. Серія „Педагогічні науки“. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 129. – С. 28–33. 22. Діхтяренко З. М. Психолого-педагогічна класифікація рухливих ігор / З. М. Діхтяренко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України / З. М. Діхтяренко. – К. , 2011. – Вип. 70. 23. Діхтяренко З. М. Рухливі ігри та естафети з елементами футболу // Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. – К.: „Педагогічна преса“. – 2005. – № 1. – С. 18-20. 24. Діхтяренко З. М. Фізична рекреація та реабілітація молодших школярів під час рухливих ігор // Зб. наук. праць УДПУ. – К. : Науковий світ, 2002. – С. 72-77. 25. Діхтяренко З. М. Формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор у сучасних соціокультурних умовах // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.-Житомир: Волинь, 2003. – Кн. 2. – С. 147-153. 26. Діхтяренко З.М. Формування наполегливості молодших школярів засобами фізичної культури // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. – Житомир: Редакційно-видавничий відділ ЖДПУ імені Івана Франка, 2003. – Вип. 13. – С. 138-140. 27. Діхтяренко З. М. Формування наполегливості молодших школярів засобами рухливих ігор через підручниками та зошитами з основ здоров’я // Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання у малокомплектній школі: Матеріали Всеукраїнської наук-практ. конференції: м. Умань, 15-16 жовтня 2004 р. УДПУ. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 104-105. 28. Кузь В.Г., Сивачук Н.П. Українські народні дитячі ігри: Посібник для студентів філологічного факультету, студентів дошкільного та педагогічного факультетів. – К.: Науковий світ, 2003. – 32 с. 29. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с. 30. Лянной Ю., Кравченко А. Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації учнів у загальноосвітній школі // Фізичне вихованя в школі.- №2, 1999.- С.23 – 25. 31. Песталоці Й.Г. Вибрані педагогічні твори.Т.1. – К.-Х..: Радянська школа, 1938. – 338 с. 32. Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців. – Львів, 1995. – 254 с. 33. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2-х т. Т.2 / Под ред. Г.Н. Джибладзе. – М.: Педагогика, 1981. – 336 с. 34. Рухливі та народні ігри, естафети (практикум) : метод. реком. / укл. З. М. Діхтяренко. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 112 с. 35. Сергієнко Л. П. Терміни і поняття у фізичній культурі : навч. посіб. / Л. П. Сергієнко. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2011. – 264 с. 36. Солопчук М. С. Історія фізичної культури і спорту. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 236 с. 37. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-и томах. Том 1-5. – К.: Радянська школа, 1976 - 1977. 38. Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції): методичні рекомендації / Укл.: З. М. Діхтяренко – Умань: ПП Жовтий О. О., 2010. – 122 с. 39. Ушинский К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. Т.1-2. – К.: Рад.школа, 1983. 40. Філь С.М. Історія фізичної культури: Навчальний посібник / Філь С. М., Худолій О.М., Малка Г.О. – Харків: ОВС, 2003. – 160 с. 41. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. Посібник / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с. 42. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: навчальний посібник / Анатолій Васильович Цьось. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. 43. Цьось А.В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: Монографія / Анатолій Васильович Цьось. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 376 с. 44. Шевченко О.В. Рухливі ігри та забави. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 108 с. 45. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: В 2 ч. Ч. 1. / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. – 272 с. 46. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: В 2 ч. Ч. 2. / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2003. – 248 с.
dc.subjectВиникнення гри, розвиток гри, гра, ігрова діяльність, рухлива гра, українські народні рухливі ігри, естафети, рухливі ігри з елементами футболу, розвиток фізичних якостей, класифікація рухливих ігор, класифікація українських народних ігор, молодші школярі, учні, студенти, педагоги, викладачі, виховання, навчання, вольові якості, позакласна ігрова діяльність, всебічний розвиток, функції гри, структура гри, педагогічна характеристика рухливих ігор, підготовка до проведення гри, організація та методика проведення рухливих ігор, малі фольклорні форми, методика проведення ігор.uk_UA
dc.subjectOrigin of the game, game development, game, game activity, mobile game, Ukrainian folk mobile games, relay races, mobile games with football elements, development of physical qualities, classification of mobile games, classification of Ukrainian folk games, junior schoolchildren, pupils, students, teachers , education, training, volitional qualities, extracurricular game activities, comprehensive development, game functions, game structure, pedagogical characteristics of mobile games, preparation for the game, organization and methods of mobile games, small folklore forms, methods of games.en_EN
dc.titleТеорія і методика викладання рухливих ігор і забав (лекції)
dc.title.alternativeTheory and methods of teaching moving games and entertainment (lectures)
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2010_IR_156.pdf
Розмір:
885.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: