Модель підприємницької корпоративної освіти і перспективи професійного розвитку менеджерів в Україні

Анотація
У статті проведено прогностичне обґрунтування формування систем підвищення кваліфікації менеджерів; розроблені науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації менеджерів в Україні; визначені основні напрямки формування повноцінної підприємницької корпоративної системи освіти, в рамках якої можливо ефективне професійний розвиток менеджерів; обґрунтована можливість подальшого вдосконалення підготовки і розвитку менеджерів для досягнення реальної відповідності їх підготовки еволюційним вимогам до рівня професійної компетентності. Обґрунтовано необхідність відповідної нормативно-правової підтримки, яка сприяла б професійному розвитку менеджерів протягом усього їхнього життя. The prognostic substantiation of the formation of professional development systems for managers was carried out; scientific and methodological recommendations were developed for improving the training, retraining and advanced training of managers in Ukraine; the main directions of the formation of a full-fledged entrepreneurial corporate education system, within the framework of which effective professional development of managers is possible, were defined; the possibility of further improving the training and development of managers to achieve real compliance of their training with the evolutionary requirements for the level of professional competence was substantiated; the necessity of appropriate regulatory support, which would contribute to the professional development of managers throughout their lives, was substantiated
Опис
Ключові слова
Модель підприємницької корпоративної освіти, топ-менеджери, навчання дорослих, розвиток персоналу, бюджет., Model of Entrepreneurial Corporate Education, Top Managers, Adult Education, Staff Development, Budget.
Бібліографічний опис
Model of entrepreneurial corporate education and prospects of professional development of managers in Ukraine / O. Bodnarchuk, O. Bodnarchuk, R. Ersozoglu, L. Kanishevska [та ін.] // Journal of Entrepreneurship Education. – 2019. – Vol. 22, Issue 2. – P. 1–5. – Режим доступу : https://www.abacademies.org/articles/model-of-entrepreneurial-corporate-education-and-prospects-of-professional-development-of-managers-in-ukraine-8096.html
Зібрання