Фінансове посередництво

Анотація
У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та роль фінансового посередництва у перерозподілі фінансових ресурсів в економіці та її розвитку. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансового посередництва та його інституційної структури. Містить перелік тестових та ситуаційних завдань, а також питання для самоконтролю знань. Для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, практиків у сфері фінансової діяльності, а також широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями розвитку фінансового посередництва. The textbook highlights the essence, foundations and role of financial intermediation in the redistribution of financial resources in the economy and its development. The basic theoretical concepts of financial intermediation and its institutional structure are considered. Contains a list of test and situational tasks, as well as questions for self-monitoring of knowledge. For students of higher education in economic specialties, practitioners in the field of financial activity, as well as the general public of readers who are interested in the development of financial intermediation.
Опис
Ключові слова
фінансове посередництво, фінансові послуги, фінансовий ринок, Національний банк України, спільне інвестування, недержавні пенсійні фонди, страхова компанія, управління ризиками, кредитна установа, financial intermediation, financial services, financial market, National Bank of Ukraine, joint investment, non-state pension funds, insurance company, risk management, credit institution
Бібліографічний опис
Ковернінська Ю. В. Фінансове посередництво : навч. посіб. [Електронний документ] / Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 238 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 151).