Оцінка сучасних тенденцій міжнародних торговельних відносин

dc.contributor.authorОнищук Борис Олегович
dc.contributor.authorOnyshchuk Borys Olehovych
dc.date.accessioned2023-05-01T06:36:58Z
dc.date.available2023-05-01T06:36:58Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи полягає в дослідженні сучасного стану міжнародної торгівлі та її тенденції в розвитку світової економіки. Завданнями роботи є: визначити сутність, структуру та класифікацію міжнародних торговельних відносин; вивчити розвиток теорій міжнародної торгівлі в умовах еволюції моделей суспільно-економічних формацій; окреслити сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин; визначити систему показників розвитку міжнародної торгівлі; оцінити ефективності розвитку міжнародної торгівлі товарами; проаналізувати розвитку міжнародної торгівлі послугами; вивчити співпрацю України і СОТ; проаналізувати міжнародну торгівлю України під час війни. Предметом дослідження виступають сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Об’єктом дослідження є міжнародні торговельні відносини The purpose of the work is to study the current state of international trade and its trends in the development of the world economy. The tasks of the work are: determine the essence, structure and classification of international trade relations; to study the development of theories of international trade in the conditions of the evolution of models of socio-economic formations; outline the current trends in the development of international trade relations; to determine the system of indicators for the development of international trade; assess the effectiveness of the development of international trade in goods; to analyze the development of international trade in services; study cooperation between Ukraine and the WTO; - to analyze the international trade of Ukraine during the war. The subject of the study is the current state and trends in the development of international trade. The object of research is international trade relations.
dc.identifier.citationОнищук Б. О. Оцінка сучасних тенденцій міжнародних торговельних відносин : кваліфікаційна робота / Б. О. Онищук ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 70 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/243
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectміжнародні торговельні відносини, світова торгівля, експортери, імпортери, міжнародна торгівля послугами, міжнародна торгівля товарами, тенденції міжнародних торговельних відносин
dc.subjectinternational trade relations, world trade, exporters, importers, international trade in services, international trade in goods, trends in international trade relations
dc.titleОцінка сучасних тенденцій міжнародних торговельних відносин
dc.title.alternativeAssessment of modern trends in international trade relations
Файли