Горленко Інга Олександрівна

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Національного університету ДПС України» та присвячується доктору географічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, відміннику народної освіти України, раднику Державної податкової служби України 1 рангу, професору Національного університету державної податкової служби України Горленко Інзі Олександрівні. Покажчик містить нариси про життя та професійну діяльність І.О. Горленко, перелік її публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, географічні атласи. Також до видання ввійшли вірші Інги Олександрівни. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться питаннями регіональної економіки, суспільної географії, податків. The index continues the series "Portraits of scientists of the National University of the DPS of Ukraine" and is dedicated to Doctor of Geographical Sciences, professor, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, excellent student of public education of Ukraine, advisor of the State Tax Service of Ukraine 1st rank, professor of the National University of the State Tax Service of Ukraine Horlenko Inza Oleksandrivni. The index contains essays about the life and professional activity of I.O. Gorlenko, a list of her publications: monographs, textbooks, educational and methodological guides, articles from scientific collections and periodicals, geographical atlases. The publication also included poems by Inga Oleksandrivna. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students and everyone who is interested in issues of regional economy, social geography, taxes.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Горленко Інга Олександрівна : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; ред. І. Є. Бойко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна податкова служба України, Наукова бібліотека Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2013. – 88 с. – (Серія «Портрети вчених Національного університету ДПС України»).