Місце і роль країн Брікс в міжнародних економічних відносинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в проведення всебічного аналізу розвитку міжнародного співробітництва у митній справі України та формування пропозицій щодо розвитку співробітництва Державної митної служби України з митними службами інших країн. Завданнями роботи є: визначити поняття та особливості митного співробітництва; окреслити основні форми та напрямки міжнародного співробітництва; дослідити сучасні вектори розвитку міжнародного співробітництва у митній справі; провести ретроспективний аналіз розвитку міжнародного митного співробітництва в Україні; дослідити практику взаємодії Державної митної служби України з митними службами інших країн; проаналізувати реалізацію проєктів Державної митної служби України з міжнародного співробітництва в митній справі за 2016-2022 роки; визначити перспективні напрями міжнародного співробітництва митної служби України з митними службами інших країн; внести пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва України в митній справі. Предметом дослідження є розвиток міжнародного співробітництва у митній справі України. Об’єктом дослідження виступає діяльність Державної митної служби України щодо здійснення міжнародного співробітництва з питань митної справи. The purpose of the work is to carry out a comprehensive analysis of the development of international cooperation in the customs affairs of Ukraine and to formulate proposals for the development of cooperation between the State Customs Service of Ukraine and the customs services of other countries. The tasks of the work are: to define the concepts and features of customs cooperation; outline the main forms and directions of international cooperation; to investigate modern vectors of development of international cooperation in customs affairs; conduct a retrospective analysis of the development of international customs cooperation in Ukraine; to investigate the practice of interaction of the State Customs Service of Ukraine with the customs services of other countries; to analyze the implementation of projects of the State Customs Service of Ukraine on international cooperation in customs matters for 2016-2022; to determine prospective directions of international cooperation of the customs service of Ukraine with the customs services of other countries; to make suggestions regarding the development of Ukraine's international cooperation in customs matters. The subject of the study is the development of international cooperation in the customs affairs of Ukraine. The object of the study is the activity of the State Customs Service of Ukraine regarding the implementation of international cooperation in customs matters.
Опис
Ключові слова
міжнародне митне співробітництво, реалізація проєктів, взаємодія, міждержавні угоди, пільги, інтеграція, international customs cooperation, implementation of projects, interaction, interstate agreements, benefits, integration
Бібліографічний опис
Василинчук Ю. О. Місце і роль країн Брікс в міжнародних економічних відносинах : кваліфікаційна робота / Ю. О. Василинчук ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 52 с.