Цивільний процесуальний статус як наукова категорія: перспективи впровадження у правотворчість та правозастосування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Часопис Київського університету права
Анотація
Стаття присвячена розкриттю теоретичних засад широкого сенсу категорії «цивільний процесуальний статус» як наукової, з урахуванням розвитку засад принципу верховенства права, засад природного права, причому не тільки тих, що реалізуються у межах національної правової системи, а й тих, що отримали широке застосування на міжнародному рівні, зокрема–у практиці ЄСПЛ. Обґрунтовано, що категорія цивільного процесуального статусу може сприйматись як у вузькому, так і у широкому сенсах. У вузькому сенсі ним є закріплена цивільним процесуальним законодавством сукупність цивільних процесуальних прав та цивільних процесуальних обов’язків. У широкому сенсі ним охоплюються також: положення щодо прав людини «jus cogens», актуальні засади принципу верховенства права у цивільному судочинстві. The article is devoted to the disclosure of the theoretical foundations of the broad sense of the category of "civil procedural status" as scientific, taking into account the development of the rule of law, the principles of natural law, not only those implemented within the national legal system but also those international level, in particular - in the practice of the ECtHR. It is substantiated that the category of civil procedural status can be perceived both in the narrow and in in a broad sense. In a narrow sense, it is a set of civil procedural rights and civil procedural obligations enshrined in civil procedural law. In a broad sense, it also covers: provisions on rights human "jus cogens", the current principles of the rule of law in civil proceedings.
Опис
Ключові слова
цивільний процесуальний статус, цивільні процесуальні права, цивільні процесуальні обов’язки, учасник судового процесу, природне право, верховенство права, civil procedural status, civil procedural rights, civil procedural duties, participant in legal proceedings, natural law, rule of law
Бібліографічний опис
Рябченко Ю. Ю. Цивільний процесуальний статус як наукова категорія: перспективи впровадження у правотворчість та правозастосування / Ю. Ю. Рябченко // Часопис Київського університету права. – 2021. – № 2. – С. 163–169.
Зібрання